kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1994 6016 1992 7639 30/11/1994
 
YÜKÜMLÜLÜĞÜN BAŞLANGICI EŞYANIN, BEYANNAMENİN TESCİLİ TARİHİNDE YÜRÜR-
LÜKTE BULUNAN GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE, TABİ BULUNDUĞU TARİFE
POZİSYONUNDAKİ VERGİ ORANINA GÖRE VERGİLENDİRİLECEĞİ HK.<
Giriş Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen giriş beyannamesi kapsamı eş-
yanın, beyannamenin tescili tarihinde yürürlükte bulunan 1047 yayın
numaralı gümrük giriş tarife cetvelinin 84.53.70 tarife pozisyonunda
beyan ve ithalinden sonra idarece 1985 yılı Ağustos ayında yürürlüğe
giren 1141 yayın numaralı cetvelde eşyayı içine alan 92.12.14 tarife
pozisyonu uygulanmak suretiyle tahakkuk ettirilen ek gümrük vergi ve
resimlerini; 1615 sayılı Gümrük Kanununun vergi mükellefiyetinin baş-
langıcı ve vergiye esas olan tarife ile ilgili 3. ve 4.maddelerinden
bahisle, ödeme mükellefiyetinin başladığı, gümrük giriş beyannamesinin
tescil tarihi olan 15.7.1985 gününde 1047 yayın nolu cetvelin yürür-
lükte olduğu anlaşılan olayda 1985 yılı Ağustos ayında yayınlanan ve
tescil tarihinde yürürlükte olmayan 1141 yayın nolu cetvele göre yapı-
lan ek tahakkukta yasal isabet görülmediği gerekçesiyle terkin eden
İstanbul 4.Vergi Mahkemesinin 23.6.1992 gün ve 1992/1491 sayılı kara-
rının; bozulması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulma-
sını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine, ka-
rarın onanmasına karar verildi.


(MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA