kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1995 1284 1994 3658 19/04/1995
 
KAMU HARCAMALARINDAKİ TASARRUF TEDBİRLERİNE İLİŞKİN 2.5.1994 GÜNLÜ BAŞ
BAKANLIK GENELGESİ YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GÖRME SINAV'INI KA-
ZANANLARIN BU EĞİTİMİ YAPMA HAKKINI ENGELLEMEDİĞİ HK.<
2547 sayılı Yasanın değişik 33.maddesine göre yurt dışında Lisansüstü
öğretim görme sınavına giren ve kazanan davacının bu eğitimden önce
yurt dışında yoğun dil eğitimi yapmasını engelleyen Başbakanlığın kamu
harcamalarındaki tasarruf tedbirlerine ilişkin 2.5.1994 günlü genelge-
sinin 25.maddesinin 2.fıkrası kuralının, hukuka aykırı olduğu öne sürü
lerek iptali istemidir.
Usule ilişkin iddialar yerinde görülmemiştir.
Dava, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2.5.1994
günlü genelgesinin 25.maddesinin 2.fıkrasının iptali istemiyle açılmış
tır.
2547 sayılı Yasanın 418 sayılı Kanunu Hükmünde Kararname ile değişik
33.maddesinde lisansüstü eğitim ve öğretim için yurt dışına gönderile-
cek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bir göreve atanacak-
larda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yüksek Öğretim Kurulunca
tespit edilir denilmekte olup, anılan Kurulca yukarıdaki kurala dayanı
larak açılan sınavı kazanan ve çeşitli üniversitelere atanan araştırma
görevlilerinin yurt dışında lisansüstü eğitimi yapmalarını sağlamak
için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemelerde, yurt dışında lisansüstü eğitim yapmak isteyen aday-
ların sınava girdikleri alandan bilgi ve yabancı dil sınavına girecek-
leri belirtilmiştir. Bu seçme sınavını kazanan adaylar yurt dışına gön
derilmektedir.
Seçme sınavının kazanılmış olması, adayların eğitim için gidecekleri
ülkelerde aranan düzeyde dil bildiklerini göstermediğiden, kılavuzda
yabancı dil bölümünden alınan puanın aynı alanda sınava giren adayla-
rın alan bilgisi puanının eşit olması halinde kullanılacağı belirtil-
miştir.
Öte yandan, ülkenin içinde bulunduğu mali ve ekonomik zorluklar nede-
niyle çıkarılan Kamu harcamalarındaki tasarruf tedbirlerine ilişkin da
va konusu genelgenin 25.maddesinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası,
1416 sayılı Ecnebi Memleketlere gönderilecek Talebe Hakkındaki Yasa ve
657 sayılı Yasa ile kurumların kendi mevzuatına göre lisans ve lisans-
üstü eğtim için yurt dışına gönderilecek öğrenci ve kamu görevlileri
ile araştırma görevliliği sınavına girip kazananların öğrenim yapacak-
ları yurt dışı eğitim kuruluşlarının, öğrenime başlamak için asgari
şart olarak aradıkları yabancı dil seviyesinde dil bilmeyenlerin, ya-
bancı dil bilgisi yetersiz olanların yabancı dil eğitiminin yurt için-
de sağlanacağı, dil bilgisi yeterli düzeye ulaştığı tespit edilinceye
kadar yurt dışına kesinlikle gönderilmeyecekleri kuralı getirilmiştir.
Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine öğretim elemanı yetiş-
tirmek amacıyla yurt dışına gönderilecek araştırma görevlilerinin yapa
cakları eğitim lisansüstü eğitim olduğundan bunun yabancı dil eğitimi-
ni kapsamadığı açıktır.
Konuyla ilgili düzenlemelerde yurt dışı lisansüstü eğitimin yabancı
dil eğitimi kapsadığına ilişkin bir kural yer almamaktadır.
Ayrıca; dava konusu genelge kuralından önce lisansüstü eğitim için
yurt dışına gönderilen araştırma görevlilerine gittikleri ülkelerde ay
rıca yabancı dil eğitimi olanağı sağlanmış olması, davacıya da aynı
hakkı vermeyeceğinden eşitlik de kazanılmış hak ilkesine aykırılıktan
söz edilemez.
bu durumda davacının yurt dışında, lisansüstü eğitim görmesini değil
yalnızca yoğun dil eğitimi yapmasını engelleyen genelgede hukuka aykı-
rılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:91) ŞT/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA