kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 3343 1997 1807 06/10/1998
 
5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 3482 SAYILI KANUNUN 4.MADDESİ
İLE 8.MADDESİNİN 6.BENDİNE GÖRE SANAYİ ÜRÜNÜ İHRACAT İSTİSNASININ SA-
NAYİ ÜRÜNÜ İHRACATINDAN SAĞLANAN DÖVİZİN TRANSFER EDİLDİĞİ TARİHTEKİ
KUR ESAS ALINARAK TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ SURETİYLE BULUNACAK HASI-
LATA UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.<
İhtirazi kayıtla verilen 1992 takvim yılına ait kurumlar vergisi be-
yannamesi üzerinden davacı adına tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi,
geçici kurumlar vergisi ve fon payına karşı açılan davayı; 5422 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun 3482 sayılı Kanununun 4.maddesi ile değişik
8.maddesinin 6.bendinde, sanayi ürünü ihraç eden ve yıllık ihracat tu-
tarı ... ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığında Türk Lira-
sını aşan imalatçı kurumların, bu ihracattan sağladıkları hasılatın
%20'sinin kurum kazancından indirileceğinin belirtildiği, olayda, ih-
racat istisnası uygulamasında kur farkından dolayı meydana gelen ar-
tışlar ihracat hasılatı olarak kabul edilmemiş ise de, Kanunda böyle
bir düzenlemeye yer verilmediği, döviz karşılığı hasılatın kayıtlara
intikalinde transfer edildiği tarihteki kur değerinin Türk Lirasına
çevrildiği, dönem sonunda henüz tahsil edilemeyen yabancı paraların
ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280.maddesine göre belirlenecek
kur değerinin esas alınması gerektiği, bu bakımdan davacı şirketin sa-
nayi ürünü ihracatından sağladığı dövizin transfer edildiği tarihteki
kur esas alınarak Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle bulunacak hasıla-
ta indirim oranı uygulanarak bulunacak miktar kurumlar vergisinden is-
tisna edileceğinden yapılan tahakkukta yasaya uygunluk görülmediği ge-
rekçesiyle kabul ederek fazla tahakkuk ettirilen toplam ... lira ku-
rumlar ve geçici kurumlar vergileri ile fon payını kaldıran İzmir Ü-
çüncü Vergi Mahkemesinin 1996/1124 sayılı kararının; kur farkının ih-
racat hasılatı içinde kabul edilemeyeceği ileri sürülerek bozulması
istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen
iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:100) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA