kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 428 1984 2320 13/03/1985
 
YÜKÜMLÜNÜN 2801 SAYILI YASADAN YARARLANMAK AMACIYLA YAPTIĞI BAŞVURU Ü-
ZERİNE BEYANIN % 30 FAZLASI ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİNİN MÜKELLEFE
TEBLİĞ EDİLEREK TAHAKKUK ETTİRİLMESİ GEREKİRKEN, ÖDEME EMRİ DÜZENLENME
SİNDE YASAYA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. <
Uyuşmazlık; mükellefin sattığı taşınmaz nedeniyle salınan Gayrımenkul
Kıymet Artış ve Mali Denge Vergisi borcuna ilişkin ödeme emrine karşı
açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden
oluşmaktadır.
2801 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma yolu ile Tahsili Hak-
kındaki Kanunun 7.maddesinde 6.madde kapsamına giren işlemler dolayı-
sıyla Takdir Komisyonlarınca bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön-
ce takdir edilen değer veya rayiç bedellere dayanılarak yapılmış bulu-
nan tarhiyatlardan Vergi Mahkemelerinde, Danıştay'ca ihtilaflı hale ge
tirilmiş bulunanlar, mükelleflerin beyan ettikleri değerin % 30 fazla-
sı esas alınmak suretiyle hesaplanan vergilere göre düzeltileceği açık
lanmış 2.fıkrasında da bu madde hükmünden yararlanabilmesi mükellefle-
rin 30.6.1983 gününe kadar ilgili vergi dairesine başvurarak beyan et-
tikleri değerin % 30 fazlasını takdir edilen değer veya rayiç bedel o-
larak kabul ettiklerini bildirerek tarh ve tahakkuk ettirilen vergile-
ri 30.12.1983 tarihine kadar ödemeleri şartına bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden mükellef adına tarh edilen kusur ceza-
lı Gayrımenkul Kıymet Artış ve Mali Denge Vergisine karşı yapılan iti-
raz ile ilgili olarak henüz esas hakkında karar verilmeden önce 2801
sayılı kanunun sözü edilen maddeleri uyarınca mükellefin bildirim süre
si içinde 29.3.1983 tarihinde beyanının % 30 fazlasını rayiç bedel ka-
bul ederek itirazından vazgeçtiğini bildirdiği vergi dairesince mükel-
lefin bu beyanı esas alınarak 5.5.1983 gün ve 143 sayılı tahakkuk fiş-
lerinin düzenlendiği 21.6.1983 tarihinde PTT aracılığı ile tebliğe çı-
karıldığı ancak sözkonusu düzeltme ile hesaplanan verginin mükellefe
tebliğ edilemediği ve daha sonra kanunla belirlenen ödeme süresi olan
30.12.1983 tarihine kadar ödenmediği bu nedenle 2801 sayılı kanunun 8.
maddesinin 2.fıkrası uyarınca ilk tarhiyata esas teşkil eden vergi ve
cezanın kesinleştiğinden bahisle ödeme emri düzenlendiği anlaşılmakta-
dır.
2801 sayılı Kanunun 7.maddesi uyarınca mükellefin yaptığı bildirim üze
rine vergi dairesince yapılacak tarhiyat ve düzeltmelere göre hesapla-
nacak verginin mükellefe tebliğ edilerek tahakkuk ettirilmesi zorunlu-
luğu 213 sayılı vergi Usul Kanununun tarh ve tahakkuka ilişkin hükümle
rinin tabii bir sonucudur. Vergi Dairesince mükellefin başvuru tarihi
olan 29.3.1983 tarihinden sonra 5.5.1983 tarihinde düzenlenen tarhiya-
ta ilişkin tahakkuk pusulası mükellefe tebliğ edilmediği yani tahakkuk
işlemi oluşmadığına göre mükellefin kanunla belirlenen ödeme süresi ko
şuluna uymadığı ve 2801 sayılı kanunla kendisine tanınan haktan yarar-
lanma olanağını kaybettiğini kabule olanak bulunmamaktadır.
Bu durumda vergi dairesince 2801 sayılı kanun uyarınca mükellefin be-
yan ettiği değerin % 30 fazlası rayiç değer kabul edilerek hesaplanan
verginin tarh ve tebliğ edilerek tahakkuk ettirilmesi gerekirken tak-
dir komisyonunca belirlenen rayiç değer üzerinden tahakkuk ettirilen
verginin tahsili için ödeme emri düzenlenerek tebliğ edilmesinde kanu-
na uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, ödeme emri
nin resen iptaline karar verildi.RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA