kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 804 1984 4500 06/03/1985
 
TEVSİK EDİLEMEYEN MASRAFLARIN DEFTERLERE GİDER OLARAK KAYDEDİLEMİYECE-
Ğİ VE BU DURUMDA VERGİ KAÇIRMA KASDI OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; mükellef adına 1974 takvim yılı için ortağı bulunduğu As-
fer Turizm Seyahat İşletmesinin defter ve belgelerinin incelenmesi so-
nucu maddi delillere istinaden tesbit olunan matrah tutarı üzerinden
ikmalen salınan gelir ve mali denge vergisini; inceleme elemanınca tes
bit edilen matrah tutarını maydana getiren kalemlerde isabetsizlik ol-
madığı gerekçesiyle aynen tasdik, kesilen kaçakcılık cezasını ise, mat
rah farklarını meydana getiren kalemlerin çoğunun yanlış kayıt işlemin
den doğduğu, defter kayıtlarından açıkça görülen bu maddi hatalar ne-
deniyle mükellefe vergi kaçırma kasdı izafe edilemiyeceği gerekçesiyle
kusur cezasına çeviren İtiraz Komisyonu kararının bozulması isteminden
ibarettir.
Dava dosyasının incelenmesinden, itiraz komisyonunca, mükellef adına
1974 takvim yılı için ikmalen salınan gelir ve mali denge vergisine
ilişkin olarak kesilen kaçakçılık cezasının matrah farklarını meydana
getiren kalemlerin çoğunun yanlış kayıt işleminden doğduğu, bu sebeple
adıgeçene vergi kaçırma kasdının izafe edilemiyeceği gerekçesiyle ku-
sur cezasına çevrilmesine karar verildiği anlaşılmış olup, herhangi
bir belge ile tevsik edemediği masraf tutarlarını defterlerine gider
olarak kaydeden mükellef vergi kaçırma kasdının mevcudiyeti açık bulun
duğundan Vergi Usul Kanununun 344.maddesi uyarınca kaçakcılık cezası
kesilmesinde isabetsizlik görülmediği cihetle Vergi Dairesi Müdürlüğü
davasının kabulü ile itiraz komisyonu kararının kaçakcılık cezasının
kusur cezasına çevrilmesine ilişkin kısmının bozulmasına, kaçakcılık
cezasının resen ve nihai olarak tasdikine itiraz komisyonunun vergi as
lını tasdik gerekçesi Dairemizce de varit görülmüş olup, mükellef tara
fından ileri sürülen iddialar da kararın bu kısmının bozulmasını gerek
tirecek nitelikte bulunmadığından mükellef davasının reddine karar ve-
rildi. (MS/EK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA