kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1996 628 1995 9244 06/03/1996
 
ZİRAAT BANKASI İSTANBUL BEŞİKTAŞ ŞUBESİNDE GÖREV YAPMAKTA İKEN
2.10.1988 TARİHİNDE EMEKLİYE AYRILAN DAVACININ, 2577 SAYILI YASANIN
10.MADDESİNE GÖRE 19.6.1992 TARİHİNDE 657 SAYILI YASANIN 243 SAYILI
KHK. İLE DEĞİŞİK 37.MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE BİR ÜST DERECEDEN YARAR-
LANDIRILMASI İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İŞLEME KARŞI
10.7.1992 TARİHİNDE AÇTIĞI DAVA SÜRESİNDE OLDUĞU HALDE, DAVACININ
EMEKLİ OLDUĞU TARİHTEN İTİBAREN ALTMIŞ GÜN İÇİNDE AÇILMADIĞI NEDENİYLE
DAVANIN SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİNE DAİR KARARDA İSABET BULUN-
MADIĞI HK.<
Ankara 5.İdare Mahkemesinin 16.11.1994 E:1992/983, K:1994/1573 sayılı
kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması
isteminden ibarettir.
Ankara 5.İdare Mahkemesinin 16.11.1994 günlü sayılı kararıyla; 2577
sayılı Yasanın 7.maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında
ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde
altmış gün olduğu, bu sürenin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin
yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı hükmüne yer verildiği, ay-
nı Kanunun 11.maddesinde de, ilgililer tarafından idari dava açılmadan
önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya
yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yap-
mış olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebileceğinin hük-
me bağlandığı, dosyanın incelenmesinden, 2.10.1988 tarihinde emekliye
ayrılan davacının, 657 sayılı Yasanın 37.maddesi uyarınca bir üst de-
receye yükseltilmesi istemiyle yaptığı 19.6.1992 tarihli başvurusunun,
9.7.1992 tarihli işlemle reddedildiğinin anlaşıldığı, olayda davacının
emekli olduğu tarihten itibaren altmış gün içinde davalı idareye baş-
vurarak, isteminin reddi halinde bu davayı aşması gerekirken, emekli
olduğu tarihten çok sonra yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin
iptali istemiyle açtığı davanın süre aşımı nedeniyle incelemesine ola-
nak bulunmadığı gerekçesiyle dava süre aşımı yönünden reddedilmiştir.
Davacı, davanın yasal sürede açıldığını, dava süresinin başlangıcı
açısından emeklilik tarihinin esas alınamayacağını öne sürmekte ve
İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemekte-
dir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinde, dava açma
süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danış-
tay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğuna işaret edilmiş, 10.
maddesinde ise, "1.ilgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek
bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.
2.Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.
İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi i-
çinde, konusuna göre Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava
açabilirler. Dava açılmayan haller ile davanın süreden reddi halinde,
altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap
verilmesi halinde, cevabın tebliğinden itibaren dava açma süresi yeni-
den işlemeye başlar." hükmüne yer verilmiştir.
Bilindiği üzere, idareye belli bir konuda işlem tesisi için yükümlülük
getiren yasa kuralına karşın, idarenin bu yükümlülüğünü yerine getir-
meyerek hareketsiz kaldığı durumlarda ilgililerin, ileriye dönük şekil
de hukuki sonuçlarından yararlanmak üzere 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 10.maddesi uyarınca haklarında yasanın öngördüğü işle-
min yapılması için her zaman idareye başvurmaları ve isteklerinin red-
dedilmesi halinde de 10.maddede öngörülen usule uygun olarak idari yar
gıda dava açmaları mümkün bulunmaktadır.
657 sayılı Yasanın kimi maddelerinde değişiklik yapan 243 sayılı KHK
31.12.1984 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu KHK'de, 37.maddede ya-
pılan değişikliğin daha sonraki bir tarihte yürürlüğe gireceği yolunda
istisnai bir hükme yer verilmediğinden, maddede sözü geçen" son altı
yıllık sicil notu ortalaması" ibaresinin ilk uygulaması yönünden değer
lendirmeye esas alınacak devrenin 31.12.1984 tarihinden önceki altı
yıl olduğu açıktır. Bu durumda, sözü edilen 37.madde hükmü uyarınca,
2.10.1988 tarihinde emekliye ayrılan davacının öğrenim durumu, hizmet
sınıfı ve görev ünvanı itibariyle azami yükselebileceği derecenin dör-
düncü kademesinden aylık almaya hak kazandığı tarihin saptanıp, bu ta-
rihten önceki döneme ait altı yıllık sicillerinin incelenerek bir iş-
lem tesis edilmesi idare için yasa koyucunun öngördüğü bir yükümlülük-
tür.
Bu durum karşısında, 657 sayılı Yasanın 243 sayılı KHK ile değişik 37.
maddesi uyarınca hakkında herhangi bir işlem yapılmayan davacının, bu
hükümden yararlandırılmak istemiyle 2577 sayılı Yasanın 10.maddesine
göre 19.6.1992 tarihinde yaptığı başvurunun 9.7.1992 günlü işlemle,
657 sayılı Yasanın 243 sayılı KHK ile değişik 37.maddesi hükmünün
1.1.1991 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı, davacının ise bu
tarihten önce emekliye ayrılması nedeniyle bu hükümden yararlanamaya-
cağından bahisle reddi üzerine 10.7.1992 tarihinde açtığı dava süresin
de olduğundan ve davacının başvuru tarihinden önce emekliye ayrılmış
olması sonucu değiştirmeyeceğinden İdare Mahkemesince aksi yönde veri-
len kararda hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Ankara 5.
İdare Mahkemesinin 16.11.1994 günlü, E:1992/983, K:1994/1573 sayılı
kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin
1/b fıkrası uyarınca bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:92) (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA