kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 208 1990 1293 23/01/1992
 
SİTENİN İŞGAL ETTİĞİ KIYININ KAMU ELİNE GEÇMESİ AMACIYLA 3194 SAYILI
İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİNE GÖRE PARSELASYON İŞLEMİ YAPILMASINDA İSA-
BET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, taşınmazın, imar adası dışında kalan kıyının kamu eline geçmesi
için 3194 sayılı Yasanın 18.maddesine göre düzenlemeye tabi tutulması-
na ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, imar
adası dışında kalan kıyının kamu eline geçmesi için düzenleme yapılma-
sının 3194 sayılı Yasanın 18.maddesine ve bu maddenin uygulanmasına
ilişkin Yönetmelik kurallarına aykırı olduğu, sitenin kamu arazısını
yıllardır Yasalara aykırı olarak işgal etmesinin 3194 sayılı Yasanın
18.maddesinin uygulanmasıyla değil, diğer yasal yollarla önlenmesi ge-
rektiği gerekçesiyle dava konusu düzenleme işleminin iptaline karar
verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki
temyize konu İzmir 1.İdare Mahkemesinin 29.11.1989 günlü, 1989/893 sa-
yılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.madde-
sinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığın-
dan, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onan-
masına karar verildi.
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA