kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1994 2877 1991 1126 13/05/1994
 
GÜMRÜK KANUNUNUN 87.MADDESİ KAPSAMINDA, GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞ
VURUNUN CEVAP VERİLMEMEK SURETİYLE TESİS EDİLEN İŞLEMİN (GERİ İSTENİ-
LEN MİKTARA BAKILMAKSIZIN) İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK BİR İŞLEM OLDU
ĞU HK.<
1989 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık dönemlerinde yükümlü şirket ta-
rafından yapılan ithalat nedeniyle tahsil edilen ithalde alınan damga
resminin, 1615 sayılı Kanunun 87.maddesi uyarınca iadesi istemiyle Güm
rük Müdürlüğüne yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine
ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davayı; 1615 sayılı Kanunun
87. ve Gümrük Yönetmeliğinin 475.maddesinden bahisle, vergi mahkemesin
de dava açılabilmesi için, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürü-
rütülmesi gereken bir işlemin olması ve bu işlemin hukuki ithilaf konu
su yapılması gerektiği, olayda ise, idari davaya konu olabilecek kesin
ve yürütülmesi gereken bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı
kanunun 15.maddesinin 1/b bendi uyarınca reddeden İstanbul 1.Vergi Mah
kemesinin 10.1.1991 günlü, 1991/32 sayılı kararının; 1615 sayılı Kanu-
nun 87.maddesine uygun olarak yapılan başvurunun cevap verilmemek sure
tiyle reddine ilişkin işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve yü
rütülmesi gereken bir işlem olduğu ileri sürülerek bozulması istenil-
mektedir.
1615 sayılı Gümrük Kanununun 87.maddesinin 1.fıkrasında, "Kanuna göre
fazla alındığı anlaşılan gümrük vergisi, eşyanın fiili ithal tarihin-
den itibaren bir yıl içerisinde geri verilir. Mükellefler ancak, maddi
hesap hatası sebebiyle fazla alınmış verginin geri verilmesini aynı sü
re içinde isteyebilirler." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda sözü edilen 87.maddenin uygulanmasına ilişkin, Gümrük Yönetme
liğinin 475.maddesinde de, kanuna göre vergiden muaf olduğu halde yan-
lışlıkla vergi alınması veya fazla vergi alındığının anlaşılması halle
rinde, vergilerin geri verilmesindeki esaslar belirlenerek;
a- Geri verilecek vergi, resim ve para cezaları toplamı 1.000.000.-
liraya kadar (1.000.000.- lira dahil) olan reddiyatları yapmaya gümrük
müdürlükleri,
b- Geri verilecek vergi, resim ve para cezaları toplamı 1.000.000.- li
radan 4.00.000.- liraya kadar (4.000.000.- lira dahil) olan reddiyatla
rı yapmaya gümrük başmüdürlükleri yetkili kılınmış,
c- Yukarıda (a,b fıkralarında) belirtilen miktarların üstündeki reddi-
yatın Bakanlık kararıyla yapılacağı öngörülmüştür.
Dosyanın incelenmesinden, 1989 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ay
larında fiili ithali gerçekleşen eşya nedeniyle ithalde alınan damga
resmi tahsil edildiği, yükümlü şirketçe, İthalde Alınacak Damga Resmi
Hakkındaki Kanunun yürürlük süresinin 31.12.1990 tarihine kadar uzatıl
masına ilişkin 3595 sayılı Bütçe Kanununun 60.maddesinin (a) fıkrası
Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden, kanunsuz olarak tahsil edildi
ği iddia olunan 242.237.300.- lira damga resminin iadesi için 4.10.
1990 tarihinde ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulduğu, anılan başvuru-
nun, cevap verilmemek suretiyle reddi üzerine, gümrük müdürlüğü zımni
ret işleminin dava konusu yapıldığı anlaşılmaktadır.
Gümrük Kanununun 87.maddesi kapsamına giren iade istemlerinin, Gümrük
Yönetmeliğinin değişik 475.maddesi uyarınca maddede yazılı miktarlara
göre ilgili mercilere yapılması gerektiğinden, olayda, 4.000.000.- li-
ranın üstünde bulunan davaya konu iade isteminin Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığına yapılması gerekirken Giriş Gümrük Müdürlüğüne yapıldığı gö-
rülmekte ise de; Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükmü idarenin bütünlüğü
ilkesi uyarınca, iade isteminin Bakanlığa iletileceği doğal olduğundan
60 gün içinde cevap verilmemek suretiyle olumsuz işlemin oluştuğu konu
sunda bir tereddüt bulunmamaktadır.
Bu nedenle, mahkemece, işin esası incelenmek suretiyle bir karar veril
mesi gerekirken, davanın yazılı gerekçeyle reddinde isabet görülmemiş-
tir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle mahkeme kararının bo-
zulmasına, karar verildi.BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA