kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1990 34 1989 1352 15/01/1990
 
GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİNİN 33.MADDESİ UYARINCA VERİLEN İŞ-
LETME İZNİNİN İZNİ ALANA AİT OLDUĞU, İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA
ÖNCEKİ İZNİN GEÇERSİZ DURUMA GELECEĞİ, YENİ İŞLETMECİNİN YENİDEN İŞLET
ME İZNİ ALMASI GEREKTİĞİ HK.<

Davacı şirkete ait akaryakıt istasyonunun çalışmaktan alıkonulmasına
ilişkin Gayrisıhhi Müesseseler İnceleme Kurulu Kararının iptali iste-
miyle açılan davayı; Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş adına işletme
izni verilmesine karşın davacı şirketçe projesine aykırı olarak izin-
siz işletildiği yapılan denetimlerle anlaşılan işyerine, yakınında bir
ilkokulun bulunması ve imar planında yeşil alan olarak yerde olması gi
bi sakıncalar nedeniyle çalışma izni verilemeyeceğinin anlaşılması üze
rine çalışmaktan alıkonulmasında yasalara aykırılık bulunmadığı gerek-
çesiyle reddeden İdare Mahkemesi kararının bozulması istemidir.
Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin 33.maddesinde, bu yönetmeliğe gö
re verilen açılma izninin, izin belgesinde yazılı kişi, adres ve iş
için geçerli olduğu, bunlardan birinin değişmesi durumunda iznin geçer
liğini kaybedeceği, ve izin belgesinde belirtilen işletmecinin değişme
si durumunda işletmenin yani sahibi veya sahiplerinin, değişikliği iz-
leyen ilk bir ay içinde, izin belgesinde gerekli düzeltmenin yapılması
için en büyük mülki amire başvuracağı kuralı bulunmaktadır.
Davacı şirket tarafından bu yerde Belediye Şube Müdürlüğünden alınmış
benzin istasyonu işletme izni bulunmakta ise de, yönetmeliğin 33.madde
si kuralı uyarınca, benzin istasyonunun işletmeciliğinin Silan Petrol
Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.ye devredilmekle, bu izin belgesi geçersiz du
ruma gelmiştir. Yeni işleticinin yönetmelikte belirtilen biçimde başvu
rarak yeniden işletme izni alması gerekir.
Davacı, benzin istasyonunu işleten şirketlerle aralarında kira sözleş-
mesi olmadığı, bayilik ilişkisi bulunduğunu öne sürmekte ise de, bu du
rum davacının izin belgesinin geçersiz hale gelmesini önleyemez.Çünki,
bir işyerini işleten kimse, burada yaptığı işten, çalıştırdığı kişile-
rin davranışlardan yükümlü ve sorumludur. Böylece istasyonun ismi Türk
Petrol olsa dahi, her türlü sorumluluk işletene ait olmaktadır. Bu du-
rumda da mülk sahibi şirket adına alınmış olan izin belgesinin geçerli
liğinden söz edilemeyeceği açıktır.
Açıklanan nedenle İdare Mahkemesince verilen kararın bozulmasını gerek
tiren bir neden bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kara
rın bu gerekçe ile onanmasına karar verildi.
AZLIK OYU:
Davacı şirket tarafından işletme izni alınmış olup, bayi şirket tara-
fından işletilen akaryakıt istasyonunun çalışmaktan alıkonulmasına
ilişkin işlemin iptali isteği ile dava açılmıştır.
Bir işyeri için alınan işletme izni, o işyerinde izin belgesinde göste
rilmiş olan işin yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan bir bel-
gedir. Bir işyeri için alınmış olan izin belgesi işin yapılmasındaki
koşullar değişmedikçe geçerliliğini korur. Sadece işletmecinin değişme
si izin belgesininde değişmesini gerektirmez.
Olayda davacı şirket adına 1970 yılında alınmış işletme izni bulunduğu
ve o günden beri, akaryakıt istasyonu bayi şirket tarafından anılan
izin belgesine dayanılarak işletildiğine, göre, işyerinin niteliği de-
ğişmedikçe işleticinin gerekçesiyle, izin belgesinin geçersiz duruma
geldiğine ilişkin savda, piyasa ilişkilerine, adalete ve hukuka uyar-
lık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile, idare mahkemesi kara
rının bozulması ve dava konusu işlemin iptali gerektiği görüşü ile ka-
rara karşıyız.

(DAN-DER; SAYI:80)

BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA