kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1995 289 1994 3744 01/02/1995
 
TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİNİ YAPAN DAVACIYA YASAL ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİ-
Nİ AŞAN VE İZİN VERİLMEK SÜRETİYLE KARŞILANMAYAN NÖBET HİZMETLERİ İÇİN
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE ÇALIŞAN EMSALİ SAĞLIK PERSONELİ-
NE ÖDENEN TUTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde asistan olarak görev ya
pan davacının, 1992 Mali Yılı Bütçe Yasasının 46.maddesinin d bendi
uyarınca nöbet tazminatı ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine
ilişkin işlemin iptali ve hakettiği nöbet tazminatlarının yasal faiziy
le birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesinde asistan olarak çalışmakla yataklı tedavi kuru-
munda görev yaptğı açık olan davacının, 1992 yılı Bütçe Yasasının 46.
maddesinin d bendi uyarınca 1.4.1992 gününden itibaren nöbet hizmetle-
ri tazminatından yararlandırılması gerekirken, aksine tesis edilen iş-
lemde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemi ip-
tal eden ve 1.4.1992 tarihinden itibaren nöbet tazminatı ödenmesine ve
dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına ilişkin Ankara 6.İda
re Mahkemesinin 31.3.1994 gün ve 731 sayılı kararının temyizen incele-
nerek bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ya-
sasının 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkün olup, davalı idarece öne sürülen hususlar mahkeme kararının, iş
lemin iptaline ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek nite-
likte görülmemiştir.
Ankara 6.İdare Mahkemesi kararının davacıya 1.4.1992 gününden itibaren
ödenmesi gereken nöbet hizmetleri tazminatının, dava tarihinden itiba-
ren uygulanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin
kısmına gelince;
2577 sayılı İdari Yargılama usulü Yasasının 12.maddesi idari işlemler-
den, 13.maddesi de idari eylemlerden doğan zararların karşılanması ama
cıyla açılacak tam yargı davalarının açılma yöntem ve usullerini düzen
lemiş bulunmaktadır.
"İptal ve Tam Yargı Davaları" başlığını taşıyan ve "İlgililer hakları-
nı ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a ve İdare ve Vergi
Mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yar-
gı davalarını birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal davası aça-
rak, bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya
kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya
bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden
itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de
ilgililerin 11.madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır." kura
lının yeraldığı 12.maddeye göre, maddi ve manevi zararlara neden olan
idari işlemlerden dolayı ilgili doğrudan doğruya tam yargı davası aça-
bileceği gibi iptal ve tam yargı davasını birlikte açabilir; ya da ön-
ce iptal davası açarak bu davanın kararı bağlanması üzerine, bu husus-
taki kararın tebliğinden itibaren de dava süresi içinde tam yargı dava
açma yoluna gidebilir.
12.maddenin son tümcesinin yollamada bulunduğu 11.madde "Üst makamlara
başvurma" yı düzenlemekte olup ilk üç fıkrası "İlgililer tarafından
idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması de
ğiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yok
sa işlemi yapmış olan makamdan, İdari dava açma süresi içinde istenebi
lir. Bu başvurma işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdu
rur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.
İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süre
si yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de
hesaba katılır." kuralı yer almaktadır.
12.madde, belirtilen seçeneklerin dışında, dördüncü bir seçeneği daha
düzenlenmiş bulunmakta ve ilgililerin "... bir işlemin icrası sebebiy-
le doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi için-
de tam yargı davası" açabileceklerine işaret etmektedir. Bu tümce 521
sayılı Danışta Kanununun 71.maddesine, 1740 sayılı Yasa ile yapılan de
ğişiklikle eklenmiş ve 2577 sayılı Yasanın 12.maddesinde 71.maddenin
değişik metni aynen tekrarlanmıştır. 521 sayılı Yasanın söz konusu mad
desinde yapılan değişiklik gerekçesine göre, hakkın ihlali işlemin ic-
rası (uygulanması) tarihinde vuku bulmuş ise, tam yargı davası işlemin
uygulandığı tarihten itibaren yasal süre içinde açılabilecektir.
Bu hükümler karşısında, nöbet tazminatı yönünden belli bir uygulama ta
rihi esas alınarak istekte bulunulan davalarda İdari Yargılama Usulü
Kanununun 7.maddesine göre uygulama tarihinden itibaren altmış gün
içinde; uygulama üzerine davacı idareye başvurmuş ise 12.maddenin gön-
dermede bulunduğu 11.maddeye göre idarenin bu başvuruya cevap vermemiş
olduğu hallerde uygulama tarihinden itibaren en geç 120 gün, idarenin
cevap verdiği durumlarda ise uygulama tarihinden başvuru tarihine ka-
dar geçen süre de hesaba katılmak koşuluyla cevabın davacıya tebliğ ta
rihinden itibaren altmış gün içinde idari davanın açılmış olması gere-
kir.
Başka bir anlatımla dava, davacının idareye başvurduğu tarihten itiba-
ren 120 gün içinde açılmış ise ilgiliye, davanın açıldığı tarihten ge-
riye doğru altmış günlük süre içinde ilk uygulama esas alınarak nöbet
tazminatının ödenmesi gerekecek; idareye başvuru tarihinden itibaren
120 günlük ya da idarenin cevabının tebliğ tarihinden itibaren altmış
günlük süreler geçtikten sonra açılmış olan davalarda ise ancak dava
tarihinden geriye doğru almış günlük süre içinde kalan ilk uygulamadan
doğar zarara hükmedilecektir.
İdare Mahkemesince yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda karar ve-
rilmesi gerekirken, 1.4.1992 tarihinden itibaren idarece hesaplanacak
nöbet tazminatının davanın açıldığı günden itibaren hesaplanacak yasal
faizi ile birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmesinde hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Ankara 6.İdare Mahkemesi kararının işleme yönelik
kısmının onanmasına, tazminata yönelik kısmının ise, davalı idarenin
temyiz isteminin kabulü ile bozulmasına karar verildi.

ŞT/NÇ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA