kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 3080 1981 920 21/11/1984
 
ADA ÇAPINDA HENÜZ PARSELASYON YAPILMADAN, PLANINA GÖRE DE PARSELLER VE
YOLLAR OLUŞMADAN, MEVCUT YAPILARIN GEÇİŞİNİ ENGELLEYECEK BİÇİMDE KA-
DASTRAL YOLUN 6785 SAYILI KANUNUNUN 41.MADDESİNE GÖRE SATIŞI İŞLEMİNİN
GERİ ALINMASINDA İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, davacıya ait taşınmazın bitişiğindeki kadastral yolun 207 m2 lik
kısmının davacıya satılmasına ilişkin işlemin; satışı durumunda 2625
parsel sayılı taşınmazın yola çıkışının önleneceğinden bahisle geri
alınması yolundaki Belediye Encümeni Kararının davanın özeti bölümünde
belirtilen nedenlerle iptali istemiyle açılmıştır.
6785 sayılı İmar Kanununun 1605 sayılı kanunla değişik 41.maddesinde,
belediyelerin esasen belediye malı olan veya imar ve yol istikamet
planlarının tatbiki dolayısıyla istimlaktan artan parçalarla istikame-
ti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan
müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları bitişiğindeki arsa veya
bina sahibine bedel takdiri suretiyle satarak imar planına uygunluğunu
temin ile vazifeli oldukları, 42.maddesinde de belediyelerin, imar sı-
nırı içindeki binalı ve binasız arsaların plan ve mevzuata uygun biçim
de inşaata veya tesbit edilmiş olan diğer kullanma şekillerine elveriş
li duruma getirilmesi maksadıyla düzenlenmesi için, bunları sahipleri-
nin muvafakatı aranmaksızın birbirleriyle, yol fazlasıyla ve belediye-
ye, kamu tüzel kişilerine, kamu kurumlarına ait yerlerle birleştirerek
plan ve mevzuat icaplarına göre hisseli veya hissesiz olarak yeniden
parsellere ayırmağa ve bu parselleri ilgililere dağıtmaya yetkili ol-
dukları kurala bağlanmıştır.
Olayda ise, davacıya ait parselin bitişiğinde bulunan kadastrol yolun
kullanılmakta olduğu, kapanması halinde arkadaki (5625 sayılı) parsele
geçiş imkanı kalmıyacağı anlaşılmaktadır. Söz konusu adada henüz 42.
madde uygulaması yapılmadığı için ilerde imar parsellerinin oluşma ve
imar yollarının açılmasına kadar arka parsellerin geçiş olanağını orta
dan kaldıracak nitelikte bir uygulama yapılmasında mevzuata uyarlık
bulunmadığı gibi parsellerin konum ve ölçüleri ancak 42.madde uygula-
ması ile kesinlik kazanacağı cihetle, bu aşamada kadastral yolun dava-
cılara satışı işleminin geri alınmasında yasaya aykırılık görülmemiş-
tir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.
(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA