kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1992 2147 1991 2628 05/10/1992
 
SAHTE NOT ÇİZELGESİ DÜZENLEYEREK FAKÜLTEYİ BİTİREN DAVACININ BİTİRME
BELGESİNİN İPTAL EDİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren davacının,
sahte not çizelgesi düzenleyerek okulu bitirmesi nedeniyle bitirme
belgesinin iptaline ilişkin işleme karşı açılan davayı, işlemde hukuka
aykırılık bulunmadığı, gerekçesiyle reddeden Ankara 6.İdare Mahkemesi-
nin 27.3.1991 gün ve 1991/1068 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usul Yasasının 49.maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozul-
ması istemidir.
2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 18/5 maddesinde Fakülte Yönetim
Kurulunun görevleri arasında öğrencilerin kabulü, ders uyarlamaları ve
çıkarılması ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında
karar vermek sayılmıştır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği'nin 21.maddesinde de Fakülte, enstitü, konservatuvar ve yük-
sekokul yönetim kurulları aynı zamanda kendi kurumlarının disiplin ku-
rulu görevini de yapar kuralı bulunmaktadır. Bu kurallar karşısında
disiplin kurulu kararının bitirme belgesinin geri alınması niteliğini
taşıdığı anlaşılmaktadır.
Öte yandan anılan yönetmeliğin 19.maddesinde sanığın Ceza Yasasına gö-
re mahkum olması veya olmamasının disiplin cezasının uygulanmasına en-
gel oluşturmayacağı belirtildiğinden, davacının kesin yargı kararı ile
aklandığından disiplin cezası uygulanmaması yolundaki savının kabulü
olanağı bulunmamaktadır.
İdare Mahkemesi kararının dayandığı gerekçe usul ve Yasaya uygun olup
bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından, temyiz is-
teminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:87)

(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA