kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1994 2686 1992 4563 08/06/1994
 
1- YATIRIM FİNANSMANINDA KULLANILAN DÖVİZ KREDİLERİNİN GERİ ÖDEMESİN-
DEN DOĞAN KUR FARKLARININ, KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ MATRAHIN-
DA DİKKATE ALINMAYACAĞI;
2- ÖDENEN PRİMİN CEZAİ FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ALINMASINDAN DOĞAN UYUŞ-
MAZLIKTA, MADDİ HATA VEYA HATALI YORUM OLUP OLMADIĞININ TARTIŞILMASI
GEREKTİĞİ HK.<
Dava; davacı şirkete teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansma
nında kullandığı döviz kredilerinden kaynaklanan kur farkları için yer
siz ödendiği ileri sürülen Kaynak Kullanımı Destekleme Priminin cezai
faiziyle birlikte tahsili üzerine, tahsil edilen toplam 496.938.884
TL.nin ticari temerrüt faiziyle birlekte tazmini istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi; gerek Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuna ilişkin Ba-
kanlar Kurulu Kararlarında, gerekse bu fondan yapılacak ödemeleri be-
lirleyen Merkez Bankası tebliğlerinde, yatırımın finansmanında kullanı
lan döviz kredilerinden kaynaklanan kur farklarının pirim ödemelerine
esas alınacak matraha dahil edileceği yolunda bir hüküm bulunmadığı ge
rekçesiyle davayı reddetmiş ve davalı lehine maktu avukatlık ücretine
hükmedilmiştir.
Davalı, avukatlık ücretinin reddedilen miktar üzerinden nisbi olarak
hesaplanması gerektiği savıyla, anılan mahkeme kararının avukatlık üc-
retine yönelik kısmının; davacı ise, yatırımın finansmanında kullanı-
lan döviz kredilerinin geri ödemesinde meydana gelen ve Türk lirası
bazında yatırım maliyetinin bir unsuru olan kur farklarının prim mat-
rahına dahil edilmesi gerektiği savıyla esasa ilişkin olarak, temyizen
incelenip bozulmasını istemektedir.
Temyizen incelenen mahkeme kararında da belirtildiği üzere; 84/8860 sa
yılı Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkındaki Kararda, kredilere
ilişkin kur farklarına prim ödeneceği yolunda bir hüküm olmaması ve ka
rarla fondan yapılacak ödemeler konusunda düzenleme yapma yetkisi veri
len Merkez Bankasının 1 nolu tebliği ekinde bulunan "yatırımın gerçek-
leştiğini gösterir form" da yer alan "harcama türü" nü belirleyen bö-
lümde, kredilere ilişkin kur farklarının prim ödemeye esas alınan har-
camalar içinde sayılmaması karşısında; yatırım finansmanında kullanı-
lan kredilerinden kaynaklanan kur farklarına prim ödemesi yapılmaması
gerekmektedir.
Ancak davacı şirketten tahsil edilen tutar farkları için ödenen prim
ve cezai faizinden oluşmakta, dava dilekçesinde cezai faiz tahsilinin
hukuka aykırılığı yolunda iddialarda bulunmaktadır.
84/8860 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 8.maddesine, 89/13992 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesiyle eklenen 2.fıkrada, "... ilgili
idarelerin maddi hata veya hatalı yorumu sonucu ödenen destekleme prim
lerinin geri alınmasında cezai faiz tahsil edilmez" hükmü yer almış-
tır.
Mahkemece, tazmini istenilen tutarın cezai faize yönelik kısmının; da-
vacının bu yöndeki iddiaları dikkate alınmak suretiyle prim ödemesinde
ilgili idarelerin maddi hata veya hatalı yorumu olup olmadığı irdelene
rek karara bağlanması gerekirken, prim ödemesine yönelik gerekçeyle ge
cikme zammına ilişkin tazminat isteminin de reddinde hukuki isabet bu-
lunmamaktadır.
Diğer taraftan, davanın konusu belli bir zarar tutarının tazmini iste-
mi olduğundan, avukatlık ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde
belirlenen oranlarda hesaplanması zorunludur.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kısmen kabulü ile An-
kara 9.İdare Mahkemesinin 10.4.1992 gün ve 1992/568 sayılı kararının,
tazmini istenilen tutarın cezai faize yönelik kısmının yeniden incele-
nerek karara bağlanmak üzere bozulmasına, tahsil edilen prim tutarının
tazmini isteğinin reddine ilişkin kısmının onanmasına, ayrıca davalı-
nın temyiz isteminin kabulü ile, anılan kararın maktu avukatlık ücreti
ne hükmedilen kısmının bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:90) ŞT/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA