kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 2063 1982 3798 15/05/1984
 
TAZMİNAT DAVASININ SÜREDEN REDDİNDE DAVALI İDAREYE MAKTU AVUKATLIK ÜC-
RETİ VERİLMESİ HK.<
Uyuşmazlık; Danıştay Altıncı Dairesine açılan davada verilen iptal ka-
rarının kesinleştiği tarihe kadar inşaat yapamamaktan dolayı uğranılan
maddi zararın dava tarihinden itibaren vadeli mevduat faizi ile birlik
te tazmini isteminden ibarettir.
2575 sayılı Yasanın geçici 4.maddesi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce başlayan müracaat ve dava süreleri hakkında 521 sayılı Danıştay
Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağını, 521 sayılı Yasanın 71.
maddesi ise ilgililerin haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısiy
le Danıştay'da doğrudan tam yargı davası veya iptal ve tam yargı dava-
larını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu
davanın karara bağlanması üzerine bu husustaki kararın veya kanun yol-
larına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin
icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren
doksan gün içinde tam yargı davası açabileceklerini hükme bağlamıştır.
Davacıların taşınmaz hakkındaki inşaat ruhsatı isteklerinin parselin
imar planı uyarınca yolda kalan bölümünün bedelsiz olarak belediyeye
terkedilmesi koşuluyla ruhsat verilebileceği gerekçesiyle reddedildi-
ği, bu işlemin iptali isteğiyle davacılar tarafından Danıştay Altıncı
Dairesinin Esas sayısına kayıtlı davanın açıldığı ve 15.1.1981 gününde
karara bağlandığı, dava konusu işlemin iptaline ilişkin bu kararın da-
vacılara 20.4.1981 gününde tebliğ edildiği bu tarihten itibaren doksan
gün içinde tazminat isteği hakkındaki bu davanın açılması gerekirken
bu süre geçirilerek 24.5.1982 gününde açıldığı sözü edilen dosya ile
bu dosyanın birlikte incelenmesinden anlaşılmıştır.
521 sayılı Yasanın 71.maddesi ilgililerin 70.madde uyarınca idareye
başvurma haklarının saklı olduğunu hükme bağlamışsa da bu maddeye göre
ilgililerce idari dava açılmadan önce idari dava açma süresi içinde i-
dareye başvurulması gerektiğinden bu süre geçtikten sonra 5.3.1982 gü-
nünde zararın ödenmesi için davalı idareye başvurulması dava açma sü-
resi yönünden davacılara herhangi bir hak bahşetmez.
Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Yasanın 15.maddesinin 1.fıkrasının
(b) bendi uyarınca davanın süre aşımı nedeniyle reddine 3400 lira
avukatlık ücretinin davacılardan alınarak davalı idareye verilmesine,
peşin alınan diğer yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakıl-
masına karar verildi.


(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA