kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1992 1449 1990 1574 16/04/1992
 
ÜRETİCİDEN ALIMI YAPAN YÜKÜMLÜNÜN ÜRETİCİLERE AİT VERGİ İADE BEYANNA-
MELERİNİ VEREREK, BU MEBLAĞIN İLGİLİ DÖNEME İLİŞKİN STOPAJ GELİR VER-
GİSİ BORCUNA MAHSUB EDİLMESİNİ İSTEYEBİLECEĞİ HK.<
Davacı Şirket adına 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanununun 6.mad-
desi uyarınca kesilen cezaya karşı açılan davayı; dosyanın incelenme-
sinden müstahsilden çay alımı yapan Davacının 1.1.1988-31.12.1988 dö-
nemine ilişkin 2225 adet müstahsile ait vergi iade beyannamesini
20.2.1989 gününde vergi dairesine verdiği, bu meblağın Haziran-Temmuz
1988 dönemine ilişkin stopaj gelir vergisi borcuna mahsubunun gerçek-
leştirilmesini istediği, vergi dairesince zirai mahsullerin alış bede-
li üzerinden tevkif edilen vergilerin ödenmeden iadesinin yapılamıya-
cağı, bu ödemenin 15 gün içinde yapılmasını, aksi halde adına iki kat
ceza kesileceğinin bildirilmesine rağmen şirketin vergi borcunu ödeme-
mesi ve vergi iadesini almaması üzerine adına ceza kesildiğinin anla-
şıldığı, olayda Davacı Şirketin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıl-
tıcı vesika kullandığı, tarif ettiği, gerçek dışı beyanda bulunduğu,
aykırı hesaplamalar yaptığı, muhafaza ve ibraz mecburiyetin den kaçın-
dığı ve hak sahiplerine ödenmesi gereken vergi iadesini nezdinde muha-
faza ettiği de ileri sürülmediğine ve vergi dairesince geçmiş dönem-
lerden stopaj gelir vergisi borcu bulunması nedeniyle hak edilen vergi
iadesinin ödenmediği, mahsubunun da yapılmadığı, ortadan nakten veya
hesaben yapılmış bir ödeme olmadığına göre Davacı adına ceza kesilme-
sinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek kesilen cezayı ip-
tal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan
Trabzon Vergi Mahkemesinin 22.1.1990 gün ve 1990/30 sayılı kararı,
aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz
istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın
bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddi-
ne ve kararın onanmasına karar verildi. (DAN-DER, SAYI:86) (MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA