kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1994 5608 1993 969 09/11/1994
 
ÖZMAK TAŞITLARINDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLEN DAVACI FİRMANIN U-
LUSLARARASI TAŞIMACILIK YETKİ BELGESİNİN İPTALİNDE HUKUKA AYKIRILIK
BULUNMADIĞI HK.<
4.4.1991-4.4.1993 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, be-
lirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzen-
leyerek taşıma yapacaklara verilen C 2 yetki belgesine dayanarak faa-
liyetini sürdüren davacının özmalı yada kiralık araçlarında çeşitli
tarihlerde uyuşturucu madde yakalandığının İçişleri Bakanlığınca dava-
lı idareye bildirilerek C 2 yetki belgesinin iptali istenilmiş; dava
konusu 4.8.1992 tarih ve 16663-25386 sayılı işlem ile de yetki belge-
sinin iptal edildiği davacıya bildirilmiştir.
İdare Mahkemesince, Mülga Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eş-
ya Taşımacılığı Hakkında Yönetmeliğin 44.maddesinde taşımacılık yetki
belgesinin iptal edilebilmesinin belirli şartlara bağlandığı, suçun
kiralık taşıt sahibi veya sürücü tarafından işlenmiş ve olay adli mer-
cilere intikal etmişse yargı kararının sonucunun beklenmesinin öngö-
rüldüğü, dosyanın incelenmesinden, kaçakçılık olayına karışan araçla-
rın kiralık olduğunun, sürücüler hakkında davacı tarafından savcılığa
suç duyurusunda bulunulduğunun, kaçakçılık olayının yetki belgesine
dayanılarak yapıldığının saptanamadığının anlaşıldığı, işlemin tesis
edildiği tarihte yürürlükte bulunan yeni yönetmelik hükmünün uygulana-
rak yetki belgesinin iptal edilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı ge-
rekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla anılan
İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmekte-
dir.
21.4.1982 tarih ve 17671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ka-
rayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin
10.2.1982 tarih ve 19721 sayılı Yönetmelikle değişik 44.maddesi 8.ben-
dinde, "Türk parasının koruma, vergi ve gümrük mevzuatı ile milli gü-
venliğe aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerinin yetki belgele-
ri, bu hareketleri yetki belgesi sayesinde yapıyorsa İçişleri Bakanlı-
ğı, Maliye ve Gümrük Bakanılğı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı-
ğından birinin teklifi üzerine iptal edilir.
Olay mesnet teşkil eden suçun, kiralık taşıt sahibi veya sürü-
cüsü tarafından işlenmişse taşımacıya bir ihtar cezası verilir. Olay
adli mercilere intikal etmiş ise, adli mercilerden çıkacak karar so-
nucuna göre taşımacı hakkında ayrıca gerekli işlem yapılır.
Kiralık taşıt sahibi ve sürücüleri tarafından işlenen suçlardan
dolayı üç ihtar cezası alan taşımacıların yetki belgesi iptal edilir."
kuralı yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden, 1.8.1991 tarihinde Almanyada davacı
firmaya ait ... plakalı araçta 32 kilogram eroin ele geçirildiği,
18.1.1992 tarihinde yine Almanyada ele geçirilen 2 kilogram eroinle
ilgili olarak yakalanan şahsın davacı firmada çalıştığının ve eroinin
davacıya ait ... plakalı araçla geldiğinin Alman Polis Makamlarınca
belirlendiği, 20.9.l991 tarihinde İtalya'da davacının kiralık olarak
çalıştırdığı ... plakalı araçta eroin maddesi ele geçirildiğinin be-
lirlendiği, bu olaylar üzerine İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine
davacıya cait C2 yetki belgesinin iptal edildiği anlaşılmaktadır.
Kaçakçılık fiilinde kullanılan araçlardan plakalı araç ile ...
plakalı araçların davacının C 2 yetki belgesi taşıt listesinde özmalı
olarak kayıtlı bulunduğu, kaçakçılık fiilinin bu yetki belgesi saye-
sinde yurt dışına çıkan araçlarla yapıldığı açıktır.
Davacının, plakalı aracı sürücüsüne kiraladığı, bu aracın özma-
lı olarak kabulünün imkansız olduğunu iddiası; yetki belgesi bulunma-
yan sürücünün kiraladığı aracı yurtdışı taşımacılığı işinde kullanama-
yacağı gibi, bu aracın davacının talebi ile yine davacıya ait yetki
belgesi kullanılarak yurt dışına çıkarıldığı, ve aracın C 2 yetki bel-
gesi taşıt listesinde özmalı olarak kayıtlı bulunduğu, davalı idare
temyiz dilekçesi eki belgelerden anlaşıldığından yerinde görülmemiş-
tir.
Bu itibarla, yukarıda anılan Yönetmeliğin 44/8.maddesi uyarın-
ca, davacıya ait yetki belgesinin iptalinde hukuka aykırılık bulunma-
dığından aksi yoldaki İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 49.mamddesine uygun
bulunan davalı idare temyiz isteminin kabulüne, Ankara 2.İdare Mahke-
mesince verilen 21.1.1993 tarih ve 1993/118 sayılı kararın bozulması-
na, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönde-
rilmesine karar verildi.
AZLIK OYU
Dosyanın incelenmesinden, davacı şirkete ait araçların taçakçı-
lık olayına karıştığının İçişleri Bakanlığı tarafından davalı idareye
bildirilmesi üzerine davacıya ait taşıma yetki belgesinin iptal edil-
diği anlaşılmaktadır.
Yetki belgesinin iptaline neden olan Türk parasını koruma, ver-
gi ve gümrük mevzuatı ve milli güvenliğe aykırı hareketin varlığı, ka-
çakçılık olayı ile ilgili olarak adli yargıda açılan kamu davası sonu-
cunda verilecek bir karar ile ortaya çıkabileceğinden kamu davasının
sonucu beklenmeden yetki belgesinin iptalinde hukuka uygunluk bulunma-
maktadır.
Kaldıki; davacı şirket yöneticileri hakkkında bu yolda soruş-
turma bulunmadığıda görülmektedir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idare temyiz isteminin reddiyle
İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kara-
rına katılmıyoruz. (MT/NÇ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA