kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 1917 1980 5106 19/04/1984
 
ASKERLİK DÖNÜŞÜ GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN MÜRACAAT EDEN ANCAK KANUNUN YÜRÜR
LÜĞE GİRDİĞİ TARİHE KADAR GÖREVE BAŞLATILMAYAN MEMURLARA 2182 SAYILI
KANUN UYARINCA BİR DERECE VERİLECEĞİ HK.<
Dava, davacının 2182 sayılı yasadan yararlandırılmaması yolundaki iş-
lemin iptali istemiyle açılmış bulunmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek geçici maddeler Eklenmesi Hak-
kındaki 2182 sayılı Kanunun 1.maddesiyle 657 sayılı kanuna eklenen Ek
Geçici madde 1.de; "Bu kanun ve Ek Geçici maddelerine göre aylık almak
ta olan personelin bu kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylık-
ları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın
ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getiri-
lir ve alt derecede bulundukları kademede geçen süre üst derecedeki
kademede geçmiş sayılır" hükmü yer almış, Ek geçici madde 2 de de; Ka-
nunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanların bu kanun
hükmünden faydalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Kanunun 2.maddesinde de söz konusu kanunun yayımını takip eden aybaşın
dan (1.3.1979) itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden 4.10.1977 tarihinde askerlik nedeniyle
görevinden ayrılan davacının 31.1.1979 tarihinde terhis olduğu
12.2.1979 tarihinde atanmak için müracaatta bulunduğu ve 19.3.1979 ta-
rihinde de göreve başladığı anlaşılmaktadır.
2182 sayılı Kanunun ek geçici 2.maddesinde kanun koyucunun 1.3.1979
tarihinden önce askerliğini bitirip hemen göreve başlatılmak için ida-
reye başvuran ancak çeşitli nedenlerle 1.3.1979 tarihine kadar göreve
başlatılmayanların da söz konusu kanun hükümlerinden yararlandırıla-
caklarını amaçladığı açıktır.
Buna göre terhisini müteakip 12.2.1979 da hemen göreve başlatılmak
için başvuruda bulunan ancak 19.3.1979 da göreve başlayan davacının
2182 sayılı yasa hükümlerinden yararlandırılması gerekirken yararlan-
dırılmaması yolundaki işlemde kanunun amacına aykırılık açıktır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.
(MS/ZK) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA