kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 809 1986 621 09/10/1986
 
İLÇE BELEDİYELERİNCE KABUL EDİLEN İMAR PLANLARININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİ-
YELERİNCE BELİRLİ SÜRE İÇERİSİNDE İNCELENMEMESİ HALİNDE BU PLANLARIN
KESİNLEŞEMEYECEĞİ HK.<
Dava, uygulama imar planının Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylan
mayarak ilçe Belediyesine duyurulması üzerine, İlçe Belediye Meclisi-
nin, Büyükşehir Belediyesinin imar planını yasal süresinde onaylamadı-
ğı yolunda almış olduğu kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mah-
kemesince; Büyükşehir Belediyesinin İmar ve İskan Bakanlığı gibi plan-
ları onamada süreye tabi olmadığının düşünülmemesi gerektiği, çünkü
3030 sayılı yasanın 21.maddesi ile İmar Kanununun bu Kanuna aykırı ku-
rallarının yürürlükten kalktığı, ancak, Büyükşehir Belediyesinin imar
planını 15 gün içinde onaylamamasını, istemin zımnen reddi olarak ka-
bul edilerek yada 27.3.1985 günlü yazı ile istemin açık olarak reddi
üzerine uygulama yönetmeliğinin 42.maddesinde belirtildiği şekilde Mer
kez İlçe Belediyesinin Büyükşehir Belediyesine karşı dava açması gere-
kirken planın kesinleştiği anlamına gelen bir karar almasında usul ve
yasa kurallarına uyarlık bulunmadığı nedeniyle işlem iptal edilmiş bu
karar davalı idarece temyiz edilmiştir.
3030 sayılı Yasanın genel olarak Büyükşehir Belediyelerinin görevleri-
ni belirleyen 6.maddesi ile Büyükşehir Belediye Başkanının görevlerini
belirleyen 14.maddesinin birlikte değerlendirilmesi, nazım imar planı
yapma ve yaptırma yetkisinin büyükşehir belediyelerine ait olduğunu,
ilçe belediyelerinin nazım imar planına uygun olarak uygulama planı
yapabilecekleri ve ilçe belediyelerince hazırlanan uygulama planları-
nın Büyükşehir Belediye Başkanının onayına tabi olduğu ortaya çıkarmak
tadır.
3030 sayılı Yasanın uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 42.maddesinde
ise; "Büyükşehir Belediye Başkanı, 1580 sayılı Belediye Kanununun be-
lediye başkanlarına ve 3030 sAyılı Kanunun büyük şehir belediye başkan
larına verdiği görevleri yerine getirir ve tanıdığı bütün yetkileri
kullanır. Büyükşehir Belediye Başkanları, büyükşehir belediye meclisi
ile ilçe belediye meclis kararlarını tetkikle aynen veya tadilen tas-
dik veyahut meclislerde tekrar görüşülmesini isteme görev ve yetkile-
rini kullanmada Belediye Kanununun. meclis kararlarının tetkik ve tas-
diki konusunda, yetkili idari vesayet makamlarına tanıdığı süreleri
gözönünde bulundurur ve aynı şekilde iş ve işlem yaparlar.
Bu süreler, büyükşehir belediye başkanları için en çok 15 gündür. Nok-
sanların ikmali için yapılacak yazışmalarla geçecek süreler 15 günlük
süreye dahil değildir.
İlgili Belediye Meclislerinin bu süre sonunda yetkili idari yargı mer-
ciine başvurma hakları saklı olduğu gibi, büyükşehir belediye başkan-
larının da, 2/3 çoğunlukla ısrar edilip kesinleşen meclis kararlarına
karşı aynı şekilde yetkili idari yargı merciine başvurma hak ve yetki-
leri saklıdır." kuralı yer almaktadır.
Yönetmeliğin bu maddesinin düzenleniş biçiminden büyükşehir belediye
başkanının, 3030 sayılı Yasanın verdiği yetkileri en çok (15) gün için
de kullanması gerektiği ve bu 15 günlük sürenin imar planlarının onay-
lanması konusunu da kapsadığı anlaşılmaktadır.
Ancak bu Yönetmeliğin dayandığı 3030 sayılı Yasanın yukarıda açıklanan
konuyla ilgisi 6.maddesi onaylama görevinin yerine getirilmesinde bel-
li bir süre koşulu öngörmemektedir. Yönetmeliğin planların onayıyla
ilgili 8.maddesinin c bendinde, büyükşehir belediyelerinin, ilçe bele-
diyelerinin nazım imar planlarını ve (B) fıkrası kapsamındaki esaslara
uygun olarak hazırlamaları zorunlu uygulama planlarını inceleyeceği,
aynen veya değiştirerek onaylayacağı ve uygulamalarını denetleyeceği
(e) bendinde ise büyükşehir belediyelerinin, imar mevzuatının şehirle-
rin imar ve imar planları konusunda İmar ve İskan Bakanlığına vermiş
olduğu yetkileri kullanacağı belirtilmek suretiyle sözü edilen Yasanın
6.maddesine açıklık getirilmiştir.
Öte yandAn, imar planlarının onanması yetkisi, 6785 sayılı İmar Kanu-
nunun 29.maddesi uyarınca İmar ve İskan Bakanlığına ait olduğundan ve
3030 sayılı Yasanın 21.maddesine göre de ilgili mevzuatın bu kanuna
aykırı olmayan kurallarının uygulanması gerektiğinden, İmar Kanununun
29.maddesi ile İmar ve İskan Bakanlığına tanınan yetkilerin Büyükşehir
Belediye Başkanına devredildiğinin kabulü zorunludur.
İmar Kanununun 29.maddesinde de bu yetkinin kullanılma esasları belir-
lenmiş ve ilgili bakanlık, inceleme konusunda herhangi bir süre ile
kısıtlandırılmamıştır.
Bu konuda 3030 sayılı yasada da süre sınırı getirilmemiştir. Bu durum
ise yönetmelikle doldurulması gereken bir boşluk anlamında olmayıp,
idareye hizmet gereklerine ve işin özelliğine göre değişken bir süre
içinde inceleme yapma olanağının tanınması anlamındadır.
Ayrıca normlar hiyerarşisinde Yasalar yönetmeliklerden önde geldiğine
göre, yasada öngörülmeyen hak düşürücü bir sürenin yönetmelikle geti-
rilmesi, yönetmeliklerin yasalara aykırı kurallar içeremiyeceği ilke-
sine aykırı düşeceğinden ve yönetmeliğin 42.maddesinin 3030 sayılı Ya-
sanın 21.maddesi uyarınca İmar Kanununun 29.maddesindeki süreye bağlı
olmama kuralını yürürlükten kaldırıldığı düşünülemiyeceğinden, imar
planı değişikliğine ilişkin meclis kararlarının yönetmeliğin 42.madde-
sinde öngörülen 15 günlük süre içinde incelenmemiş olması halinde pla-
nın kesinleştiğinden söz edilemez.
Olayda Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, İlçe Belediye Meclisinin
plan değişikliği önerisinin yapılan inceleme sonucu yukarıda açıklanan
yasaların verdiği yetki çerçevesinde onaylanmayarak iade edilmesi üze-
rine bu işlemin iptali istemiyle Merkez İlçe Belediye Başkanlığınca
iptal davası açılması gerekirken, planın kesinleştiği anlamına gelen
bir karar alınmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki
temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan
mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
(MT/YÖ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA