kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1982 10045 1978 4101 08/11/1982
 
DEVLET HESABINA ÖĞRENİM GÖRENLERİN MESLEK VE İHTİSASLARI DAHİLİNDE GÖ-
REVLENDİRİLMEK YASA GEREĞİ OLUP MAKİNA MÜHENDİSİ OLAN DAVACININ MESLE-
Ğİ İLE HİÇBİR İLGİSİ OLMAYAN MESLEK LİSESİ MEMURLUĞUNA ATANMASINDA MEV
ZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde davalı idare hesabına burs
lu olarak öğrenim gören davacı Ankara Motor Endüstri Meslek Lisesi Me-
mur adaylığına atanması işleminin iptalini istemektedir.
Yüksek Mühendis ve Teknik Okulları mezunlarının mecburi hizmetlerine
dair 3467 sayılı kanunun 1.madddesi devlet hesabına olmak üzere
A- Yüksek Mühendis okulunda tahsilini bitirenler 6 sene
B- Teknik okulunda tahsilini bitirenler 6 sene
C- Ecnebi memleketlerde Nafıa vekaleti hesabına tahsillerini ve stajla
rını bitirenler mecburi hizmetleri varsa buna ilave edilmek üzere tah-
sil ve staj müddetlerinin iki misli müddetle meslek ve ihtisasları da-
hilinde Nafıa vekaleti teşkilatında veya Nafıa vekaletinin muvafakatıy
la diğer devair müessesatla Belediyelerde hizmete mecburdurlar" hükmü-
nü getirmiştir.
Dosyanın incelenmesinden davacının 1.11.1973 tarihinde Milli Eğitim Ba
kanlğığndan burs aldığı, 1975-1976 öğrenim yılında Mühendislik Mimar-
lık Akademisinden Makina Mühendisi olarak mezun olduğu anlaşılmaktadır
Yukarıdaki madde hükmünden de anlaşılacağı gibi devlet hesabına tahsil
görenlerin meslek ve ihtisasları dahilinde görevlendirilebilecekleri
öngörülmüştür.
Davacının ise okuldan Makina mühendisi olarak mezun olduğu mesleği ile
hiçbir ilgisi olmayan Motor Endüstri Meslek Lisesine Genel İdare Hiz-
metler sınıfında aday memur olarak atandığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda meslek dışında bir göreve yapılan atama işleminde yasaya u-
yarlık bulunmadığından işlemin iptaline karar verildi.

RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA