kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1988 244 1987 752 22/02/1988
 
1/50.000 ÖLÇEKLİ METROPOLİTEN İMAR PLANI İLE 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜ
ZENİ PLANINDA HAL YERİNE TAHSİSLİ ALANIN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLA
NI İLE OTOGAR YERİ OLARAK BELİRLENEMEYECEĞİ HK. <
Dava, taşınmazların otogar alanına ayrılmasına ilişkin 31.5.1985 onay
tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 23.7.1985 onay günlü
1/1000 ölçekli imar uygulama planının iptali dileğiyle açılmış, İdare
Mahkemesince; davalı idare tarafından dava konusu 1/1000 ölçekli imar
uygulama planının 12.3.1986 gününde onaylanan yeni 1/1000 ölçekli plan
la ortada kaldırıldığının belirtilmesi nedeniyle davanın 1/1000 ölçek-
li imar uygulama planına yönelik kısmı hakkında karar verilmesine yer
olmadığına karar verilmiş, davanın 1/5000 ölçekli nazım plana ilişkin
kısmına gelince; mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi
sonucunda düzenlenen bilirkişi raporu ile dava dosyasının birlikte in-
celenmesinden dava konusu taşınmazların yer aldığı alanın 1980 ve 1984
yılında onaylanan gerek 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten alan
planında gerekse, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni nazım imar planında
hal yerine tahsisli olduğu, ancak, 1/5000 ölçekli nazım planla taşın-
mazların otogar alanına ayrıldığının anlaşıldığı, 1/5000 ölçekli nazım
imar planlarının 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/50.000 öl-
çekli Metropoliten alan planlarına uyumlu düzenlenmesinin planlama il-
kelerinden olduğu, olayda ise son 8 ay içinde 5 adet 1/5000 ölçekli
plan yapıldığı ve her seferinde söz konusu taşınmazlar üzerinde deği-
şik düzenlemelerde bulunulduğu, bu durumun malikin tasarrufunda karar-
sızlıklara neden olmasını yanısıra imar yasasının öngördüğü planlama
kademeleri arasındaki uyumun gözetilmemesi karşısında 1/5000 ölçekli
nazım planının davacıya ait taşınmazlarla ilgili kısmında planlama
esasları ve şehircilik ilkelerine uyarlık bulunmadığı gerekçeleriyle
dava konusu imar planı değişikliği işlemi iptal edilmiş, İdare mahkeme
si kararının iptale ilişkin kısmı davalı belediye tarafından temyiz
edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
risi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme
kararının onanmasına karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA