kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1995 484 1994 3906 09/02/1995
 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLEN VERGİ BORCUNUN İN
TİKAL EDEN DEĞERLER TOPLAMINDAN TAHSİL EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
1990 yılı için yükümlü adına salınan kusur cezalı veraset ve intikal
vergisini; 28.11.1990 tarihinde ölen Saliha Hanif'ten intikal eden his
se senetlerinen beyan edilen değeri düşük olduğundan ve veraset ve in-
tikal vergisi beyannamesinde belirtilen vergi borcunun kabul edilmeme-
si üzerine takdir komisyonu tarafından tespit edilen matrah farkı esas
alınmak suretiyle uyuşmazlık konusu verginin salındığı, 7338 sayılı Ve
raset ve İntikal Vergisi Kanununun 12.maddesi belirtildikten sonra, mu
risten intikal eden menkul ve gayri menkul mallar için süresinde veri-
len verasat ve intikal vergisi beyannamesinde, muris adına tahakkuk
eden 107.649.033.-lira gelir vergisi borcu gösterildiği, söz konusu
verginin 20.3.1991 gün ve 8/195 sayılı tahakkuk fişi ile de söz konusu
verginin tahakkukunun yapıldığı, bu durumda, davacı tarafından veraset
ve intikal vergisi beyannamesinde gösterilen bu vergi borcunun, vergi
dairesince dikkate alınarak intikal eden değerlerin toplamından tenzil
edilmesi gerekirken bunun yapılmadığı, tenzil edilmesi halinde, ödenme
si gereken bir veraset ve intikal vergisi kalmadığından yapılan tarhi-
yatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle kaldıran 22.4.1994 gün ve
1994/668 sayılı kararının; takdir komisyonu kararına dayanılarak yapı
lan tarhiyatta isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek bozulması iste
nilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulma-
sını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine, ka-
rarın onanmasına karar verildi.

ŞT/ES


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA