kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1994 258 1992 3607 26/01/1994
 
ODTÜ ÖĞRENCİSİ OLAN DAVACININ NOT ORTALAMASININ 1.50'NİN ALTINA DÜŞME-
Sİ NEDENİYLE, ODTÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV VE DEĞERLERDİRME ESASLA
RINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 151.MADDESİ UYARINCA ÜNİVERSİTEYLE İLİŞİĞİ-
NİN KESİLMESİNİN YASADA BELİRTİLEN OKUL BİTİRME AZAMİ SÜRESİNİN KISIT-
LANMASI ANLAMINA GELDİĞİ HK.<
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli
ği 4.dönem öğrencisi olan davacının ikinci yarıyıl sonunda not ortala-
masının 1.50 nin altına düşmesi nedeniyle, Ortadoğu Teknik Üniversite-
si Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme Esaslarına ilişkin Yö-
netmeliğin 15.maddesinin b fıkrası uyarınca üniversite ile ilişiğinin
kesilmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan da-
vayı, yönetmeliğin 14.ve 15.maddelerinin birlikte incelenmesinden, öğ-
rencilerin başarılı sayılabilmeleri için her dönemin sonunda not orta-
lamalarının en az 2.00 olması gerektiği, ilk dört dönem sonunda genel
not ortalaması 1.50 ile 1.60 arasında olanlara akedemik yetersizlik
uyarısı yapılacağı, 1.50 nin altında genel not ortalaması olan öğrenci
lerin ise kayıtlı oldukları programla ilişiklerinin kesileceğinden da-
vaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, ayrıca davacının duru-
munun incelenmesinden eski yönetmeliğe göre de herhangi bir hakkının
bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Ankara 9.İdare Mahkemesinin 3.6.1992
günlü ve 1059 sayılı kararının bozulması istemidir.
2547 sayılı kanunun 3511 sayılı kanunla değişik 44.maddesi "Yükseköğre
tim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencile
re bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık
önlisans için dört, dörtyıllık lisans için yedi yıldır, Öğrencilerin
normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, al-
tı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlanmak zorundadırlar. Bir
eğitim-öğretim programında başarısız en çok üç ders kaldığı takdirde
bu süreler aşılabilir. Açık Öğretim öğrencileri, öğrencilik hakların-
dan yararlanmak kaydıyla bu sürelerle kısıtlı değildirler.
Üniversite Senatoları, önlisans ve lisans düzeyi öğretimlerde sürdürü-
lecek esasları devam, ara sınav ve bunların başarı notuna katkısı uygu
lama, sınav ve bütünleme gibi şartları yönetmeliklerle belirlerler."
hükmünü amirdir.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve
Değerlendirme Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 14.maddesinde, öğrencile
rin kayıtlı oldukları programları başarılı bir şekilde ve zamanında bi
tirebilmeleri için her dönemin sonunda not ortalamalarının en az 2.00
olması ve aldıkları derslerden de (DD) ve üstünde not almaları gerekti
ği, lisans öğrencilerinin üniversite öğrenimlerine devam edebilmeleri
için kayıtlı bulundukları Dördüncü Dönem Sonunda 1.60, Beşinci dönem
Sonunda 1.70, Altıncı Dönem Sonunda 1.80, Yedinci Dönem Sonunda 1.90,
Sekizinci ve Daha sonraki Dönemlerde 2.00 genel not ortalamasına sahip
olmaları gerektiği, belirtilen en az genel not ortalamalarından daha
düşük olan bir öğrenciye ö dönemin sonunda "Akademik Yetersizlik Uyarı
sı" yapılacağı, aynı yönetmeliğin 15.maddesinde ise,
a) İlk üç dönem sonunda genel not ortalaması 1.00 dan az olan öğrenci-
lerin,
b) ilk dört dönem sonunda genel not ortalaması 1.50 den az olan öğren-
cilerin,
c) Lisans programında yeralan ilk iki dönemin zorunlu derslerinden her
hangi birini üç kez aldığı halde geçer not alamayan öğrencilerin,
d) Beşinci ve daha yukarı dönemleri kayıtlı olan ve akademik yetersiz-
lik uyarısı aldıktan sonra içinde bulundukları dönemin sonunda genel
not ortalaması yukarıda belirtilen en az genel not ortalamasının altın
da gerçekleşen öğrencilerin, ilişkilerinin kesileceği kurala bağlanmış
tır.
Yükseköğretim Kurumlarında öğrencilerin ilişkileri, disiplin cezası dı
şında eğitim sürelerini doldurmaları veya yasada öngörülen süre içinde
eğitimlerinin tamamlayamıyacaklarının anlaşılması üzerine ve tanınan
sınav haklarını kullandıkları halde başarısız olmaları durumunda kesi-
lebilir. 2547 sayılı Yasanın, 3511 sayılı yasa ile değişik 44.maddesi,
ilişik kesme nedenlerinden biri olan eğitim sürelerini belirlemiş,
öbür taraftan sınav sayısı ve şartlarını ilişkin esasları belirleme
yetkisini ilgili Üniversite Senatolarına bırakmıştır. Yasanın öngördü-
ğü ek sürelerin hangi sınıflarda ne miktar kullanılabileceği konusunda
bir düzenleme de getirilmemiştir. Hal böyle olunca, üniversite senato-
larının, sınav sayısı ve şartlarının belirleme yetkisi yanında, dört
yıllık lisans programını yedi yılda tamamlama hakkına sahip olan öğren
cilerin üç yıllık ek süreyi hangi sınıflarda ve hangi şartlarda kulla-
nabileceklerini belirleme yetkisi olduğunu da kabul etmek gerekir.
Yasa, hem eğitim kurumlarını hem de öğrencilerin durumlarını gözönüne
alarak hiçbir ayırım yapmaksızın her türlü eğitim için ek süreler koy-
muştur. Bir başka anlatımla, hiç bir eğitim kurumu ek süre tanınmaksı-
zın öğrencilerin normal eğitim süresinde öğrenimlerini tamamlamalarını
isteyemez ve bu nedenle de ilişiklerini kesemez. Eğitim süresi konusun
da üniversite senatolarına düşen görev, eğitimin her kademe ve sınıfın
da öğrencilere tekrar hakkı tanıyacak şekilde ek süreleri dağıtmak ola
caktır. Eğitimin hangi sınıf veya kademesinde olursa olsun bir kez ba-
şarısız olan öğrenciye tekrar hakkı tanınmaksızın, yani ek sürelerden
faydalanmak hakkı vermeksizin ilişiklerini kesme yasanın amacına uygun
düşmez.
Dava konusu işleme dayanak yönetmelik maddesi, eğitimin hangi sınıf ve
ya kademesinde olursa olsun, belirli seviyenin altında not alan öğren-
cilere tekrar hakkı tanınmaksızın ilişiklerinin kesilmesini öngörmek-
te, bir başka anlatımla tekrar hakkı vermemek suretiyle yasanın öngör-
düğü ek sürelerden yararlanma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Böylece
anılan yönetmelik maddesi, 2547 sayılı yasanın değişik 44.maddesinin
süreleri yönünden getirdiği asıl amaca aykırı düşmektedir.
Yukarıda açıklandığı gibi, Yasa ve hukuk kurallarına aykırı yönetmeli-
ğe dayanılarak, 1989-1990 öğretim yılında öğrenime başlayan henüz 44.
maddede yazılı öğrenim süresini doldurmayan ve dördüncü dönem öğrenci-
si davacının tekrar hakkı verilmeden, 2.yarıyılın sonunda not ortalama
sını tutturamadığı nedeni ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde
ve davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bu
lunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Ankara 9.İdare Mahkemesinin 3.6.1992 günlü ve
1059 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
AZLIK OYU:
Uyuşmazlık O.D.T.Ü. Mühendislik ve Endüstri Mühendisliği Fakültesi 4.
dönem öğrencisi olan davacının ikinci yarıyıl sonunda genel not ortala
masının 1.50 nin altına düşmesi nedeniyle Üniversite ile ilişiğinin ke
silmesinden doğmakktadır.
2547 sayılı Yasanın 3511 sayılı Yasa ile değişik 44.maddesinde azami
öğrenim süreleri açıkça belirtilmesine karşın okulla ilişik kesilmesi-
ni gerektirecek bir kısıtlayıcı süre düzenlemesine yer verilmediği gö-
rülmektedir. Dolayısıyla Yasama organınca yasa metninde yeralan kısıt-
layıcı öğrenim süreleri kaldırılarak yeni yasal düzenlemede azami öğre
nim süreleri uzatıldığı halde öğrenimi kısıtlayıcı sürelerin yönetme-
lik hükmü uygulanarak henüz 44.maddede yazılı öğrenim süresini doldur-
mayan davacı hakkında 4.dönem sonunda genel not ortalamasının 1.50 nin
altına düşmesi nedeniyle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi yasanın
amacına aykırı düşmektedir. Bu durum yasa ile tanınmış bir hakkın yö-
netmelik ile geri alınması olacağından yasa ile tanınan süre doldurul-
madan ilişik kesilemiyeceği gerekçesiyle çoğunluk kararına gerekçede
katılmıyorum.

ŞT/NÇ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA