kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1999 192 1997 384 05/03/1999
 
YASANIN VE TÜZÜĞÜN, BİR HAKKIN KULLANILMASI İÇİN ENGEL BİR HAL OLARAK
GÖRMEDİĞİ BİR HUSUSUN, DAHA ALT SEVİYEDE TESİS EDİLMİŞ OLAN BİR İDARİ
İŞLEMLE "ENGEL HAL" SAYILMASINDA HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI, 1995 YI-
LINA AİT AT YARIŞLARI PROGRAMININ 19.MADDESİNDE YER ALAN "AYGIRLIK
YAPMA MÜSADESİ ALMIŞ VE AYGIRLIK YAPMIŞ ATLARIN 1995 YILINA YAPILACAK
YARIŞLARA KATILAMAYACAKLARINI ÖNGÖREN HÜKMÜN İPTALİ GEREKTİĞİ HK.<
At Yarışları Program Kurulunca hazırlanıp Yüksek Komiserler Ku-
rulunca karara bağlanan ve davalı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tara-
fından onanarak kesinleşen 1995 yılına ait yarış programının "Genel
Hükümler" bölümü 19 uncu maddesinde yer alan ve aygırlık yapma izni
almış ve aygırlık yapmış atların 1995 yılında yapılacak koşulara ka-
tılamayacaklarını öngören hükmünün iptali istemiyle açılan dava sonu-
cunda, Danıştay Onuncu Dairesince verilen ve dava konusu işlemin ipta-
line ilişkin bulunan 27.3.1997 günlü, 1997/968 sayılı kararı, davalı
idare temyiz etmektedir.
Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay
Onuncu Dairesince, idarelerin yürüttükleri kamu hizmetleri ile ilgili
düzenlemeleri yapmaya yetkili olduklarının idare hukukunda genel kabul
görmüş bir ilke olduğu, ancak idarelerin sahip bulundukları düzenleme
yetkisini hukuka uygun olarak kullanmalarının da zorunlu olduğu, ayrı-
ca idari işlemlerin normlar hiyerarşisine göre üst hukuk kurallarına
uygun biçimde tesis edilmiş olmaları gerektiği, at yarışları ile ilgi-
li esasların 6132 sayılı Yasa ile At Yarışları Tüzüğünde düzenlendiği,
6132 sayılı Yasada ve sözü edilen Tüzük'te aygırlık yapma izni almış
ve aygırlık yapmış atlar'ın yarışlara katılmasını engelleyen herhangi
bir düzenleme yer almadığı gibi, Tüzüğün 53.maddesinde; kısrakların,
aygırlarla beraber koştukları takdirde bir buçuk kilo noksan ağırlık
taşıyacakları kurala bağlanmakla, aygırların yarışlara katılmasına en-
gel bir durumun bulunmadığının belirtildiği, Yasanın ve Tüzüğün, bir
hakkın kullanılması için engel bir hal olarak görmediği bir hususun,
daha alt seviyede tesis edilmiş olan bir idari işlemle "engel hal" sa-
yılmasında hukuka uygunluk bulunmadığı, gerekçesiyle dava konusu edi-
len 1995 yılına ait At Yarışları Programının 19.maddesinde yer alan
"aygırlık yapma müsadesi almış ve aygırlık yapmış atların" 1995 yılın-
da yapılacak yarışlara katılamayacaklarını öngören hükmün iptaline ka-
rar verildiği anlaşılmaktadır.
Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun
bulunduğu ve dilekçede ileri sürülen temyiz sebeplerinin kararın bo-
zulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı i-
darenin temyiz isteminin reddine, Danıştay Onuncu Dairesinin 27.3.1997
günlü, 1997/968 sayılı kararının ONANMASINA, karar verildi. (MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA