kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1999 3306 1997 6061 27/05/1999
 
DEVAMI KÖY MUHTARLIĞININ KÖY HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN KEÇİ SÜRÜSÜNÜ
KALDIRMAYAN DAVACIYA VERİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA 6183 SA-
YILI YASA UYARINCA ÖDEME EMRİ DÜZENLEME YETKİSİ BULUNMADIĞI, BU TÜR
BİR ALACAĞIN 442 SAYILI KÖY KANUNUNUN 66. MADDESİ UYARINCA TAHSİLİ
HK.<
Köy hudutları dahilinde bulunan keçi sürüsünü kaldırmayan davacıya ve-
rilen para cezasının tahsili amacıyla ... Köyü Muhtarlığınca düzenle-
nen ... gün ve ... sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılan dava-
da, alınan ihtiyar heyeti kararı ve tanınan ek süreye rağmen keçi sü-
rüsünü kaldırmayan davacı hakkında verilen para cezasının ödeme emri
yolu ile istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
davayı reddeden Manisa İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı ka-
rarının, olayda 6183 sayılı Yasaya dayalı olarak ödeme emri düzenle-
nemeyeceği öne sürülerek 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca
temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Uyuşmazlık, davacıya verilen para cezasının tahsili amacıyla
davalı Köy Muhtarlığınca düzenlenen ödeme emrinden doğmuştur.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1.
maddesinde Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait
vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı,
vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı faiz gibi fer'i
amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız
iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından
mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hak-
kında bu kanun hükümlerinin tatbik olunacağı, 55. maddesinde ise amme
alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri
veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bir "ödeme emri" ile teb-
liğ edileceği hüküm altına alınmıştır.
Anılan madde hükümlerinden ancak Devlete, il özel idarelerine
ve belediyelere ait kamu alacaklarının bu Yasa hükümlerine göre dü-
zenlenecek ödeme emri ile istenebileceği anlaşılmaktadır.
Diğer yandan, 442 sayılı Köy Kanunu'nun 66. maddesinin birinci
fıkrasında, köyce salınan parayı ve ihtiyar meclisince hükmedilen pa-
raları vermeyenlere yirmibir gün zarfında borcunu vermesi için köy
muhtarı tarafından haber gönderileceği, yirmibir günün sonunda borçlu
gene borcunu vermezse ihtiyar meclisinin mazbatasının Hükümete gönde-
rileceği, vali veya kaymakam veya bucak müdürünün maddede belirtilen
usule göre parayı tahsil ve köy sandığına veya ihtiyar meclisi vası-
tasıyla alacaklılara teslim edeceği kurala bağlanmıştır.
Bu durumda, davalı Mıdıklı Köyü Muhtarlığının, köy hudutları
dahilinde bulunan keçi sürüsünü kaldırmayan davacıya verilen para
cezasının tahsili amacıyla 6183 sayılı Yasa uyarınca ödeme emri dü-
zenleme yetkisi bulunmamaktadır.
Bu tür bir alacağın, yukarıda anılan Köy Kanununda öngörülen
usule göre tahsili gerektiğinden yapılan tüm uyarılara ve tanınan ek
sürelere rağmen keçi sürülerini kaldırmadığı gerekçesiyle düzenlenen
ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi
kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, ... İdare Mahkemesi kararının bozulması-
na, karar verildi. BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA