kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 3796 1978 3015 18/11/1982
 
HARİTA KADASTRO YÜKSEK MÜHENDİSİ VEYA MÜHENDİSİ OLMAYAN DAVACIYA 2.GRU
BA DAHİL FEN ELEMANLARINA VERİLEN YETKİ TANINMASINDA MEVZUATA AYKIRI-
LIK BULUNMADIĞI HK.<
Davacı, davacıya 6785 sayılı Yasanın 14.maddesine göre Fen Adamlarının
Selahiyetleri ve Belediyelere karşı Deruhte Edebilecekleri Fenni Mesu-
liyet Hudutları Hakkında Talimatnamenin 5.maddesi uyarınca verilen yet
ki belgesinin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali ile
yetkisinin yeniden saptanması yolunda karar verilmesi istemi ile açıl-
mıştır.
6.8.1973 tarih ve 14617 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren Tescile Konu olan Harita ve Planlar Yönetmeliğinin 2.maddesinde
plan ve haritaların sorumluluğunun bir harita kadastro yüksek mühendi-
si veya mühendisi tarafından deruhte edilmiş olacağı belirtilmiş bu-
lunmakla harita kadastro yüksek mühendis veya mühendisi olmayan adı
geçene 6785 sayılı Yasanın 14.maddesine göre Fen Adamlarının Selahiyet
leri ve Belediyelere karşı deruhte edebilecekleri Fenni Mesuliyet Hu-
dutları Hakkında Talimatnamenin 5.maddesi (a) fıkrasına göre 2.gruba
dahil fen elemanlarınca verilen yetkilerin verilmesinde anılan madde-
lere aykırılık bulunmamaktadır.
Öte yandan; Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Danıştay
Başkanunsözcülüğünün yazısına verdiği cevapta davacının imar parselle-
rinin aplikasyonu ile tevhit ve ifraz işlerini bir harita ve kadastro
mühendisinin sorumluluğu altında yapmasının mümkün olduğu da bildiril-
miştir.
Açıklanan nedenlerle davacıya verilen yetki belgesinin mevzuata uygun
olması karşısında davanın reddine karar verildi.(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA