kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1984 665 1983 5194 18/01/1984
 
1- SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VE GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ADLİYE MAHKEMELERİNDE ÇÖ-
ZÜMLENMESİ GEREKEN ALACAĞIN 6183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKİBİ
MÜMKÜN BULUNMADIĞINDAN BU KONUDA ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMİYECEĞİ,
2- VERGİ MAHKEMESİNCE BU NEDENLE ÖDEME EMRİNİN İPTALİ GEREKİRKEN ÖDEME
EMRİ İPTAL EDİLMEDEN GÖREVSİZLİK NEDENİYLE DAVANIN REDDEDİLMESİNDE YA-
SAYA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, Çimento Sanayi T.A.Ş. ile Belediye Başkanlığı arasında yapılan
sözleşme gereğince, belediyece ödenmesi gereken sürastarya ücretinin
Çimento Sanayi T.A.Ş. tarafından belediyenin alacağından mahsup edil-
miş olması nedeniyle geri alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen öde-
me emrinin iptali istemiyle açılmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; 1979 yılında Belediye Başkanlığınca tanzim
satışları yapılmak üzere Çimento Sanayi T.A.Ş.den çimento alınması i-
çin yapılan sözleşme gereğince Yusuf Kaptan adlı gemiyle Belediye Baş-
kanlığına gönderilen 700 ton çimentonun 17.12.1979 günü Zonguldak li-
manına getirildiği ve aynı gün saat 14.00 de tahliyeye hazır olduğunun
bildirildiği, 17.12.1979 günü saat 14.00 ile 20.12.1979 günü saat
08.00 arasında yapılması gereken tahliyenin, çeşitli nedenlerle
3.1.1980 günü saat 18.00 de bitirilmesi nedeniyle normal tahliye süre-
sinin bitimi olan 20.12.1979 günü saat 08.00 ile tahliyenin sona erdi-
ği 3.1.1980 günü saat 18.00 arasındaki 14 gün 16 saatlık zaman için...
sürastarya ücretinin, Sınırlı Sorumlu Motorlu Gemi Armatörleri Koope-
ratifi tarafından taşıma sözleşmesinin diğer akidi durumundaki Türkiye
Çimento Sanayii T.A.Ş. İstanbul Alım Satım Müdürlüğü adına fatura e-
dildiği, söz konusu Müdürlüğün, bu paranın sözleşme gereğince beledi-
yeden tahsil edilmesi isteğine ilişkin yazısı üzerine bu paranın Çi-
mento Sanayii T.A.Ş. tarafından, belediyenin alacağından mahsup edil-
diği, Belediye Başkanlığına da, bu paranın geri alınması amacıyla 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine gö-
re ödeme emri düzenlenerek tebliğ edildiği; ödeme emrinin iptali iste-
miyle Çimento Sanayi T.A.Ş. tarafından Vergi Mahkemesinde açılan dava-
nın Mahkemece, uyuşmazlığın çözüm görevinin adli yargı yerine ait ol-
duğu gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 1.mad-
desinde; Devlete, vilayet, hususi idarelerine ve belediyelere ait ver-
gi resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi
cezası, para cezası gibi asli gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme ala-
cakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan
doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit o-
lan diğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkında bu kanun
hükümlerinin tatbik olunacağı hükme bağlanmıştır.
Madde metninin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, söz konusu idarele-
rin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğan alacakları, kanu-
nun kapsamı dışında bırakılmıştır.
Olayda, iptali istenen ödeme emrinin konusu sözleşmeden doğan bir ala-
cak olması nedeniyle genel hükümlere göre adliye mahkemelerinde çözüm-
lenmesi gereken bir konu olduğundan ve 6183 sayılı yasa hükümlerine
göre takibi mümkün bulunmadığından, bu konuda ödeme emri düzenlenme-
sinde yasaya uyarlık bulunmamaktadır.
Öte yandan, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun "Vergi
Mahkemelerinin görevler" başlığını taşıyan 6.maddesinde;
Vergi Mahkemeleri;
a- Genel bütçeye, İl Özel İdareleri, belediye ve köylere ait vergi, re
sim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin zam ve ceza-
lar ile tarife uyuşmazlıklarını,
b- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun uygu-
lanmasından doğan uyuşmazlıkları,
c- Diğer kanunlarla verilen işleri,
Çözümler" hükmü yer almıştır.
Uyuşmazlık Belediye Başkanlığının düzenlediği ödeme emrinin, 6183 sa-
yılı yasaya uygun olup olmadığına ilişkin bulunduğuna ve 2576 sayılı
Kanunun 6.maddesinin (b) bendinde, Vergi Mahkemelerinin 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan
uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli olduğu belirtildiğine göre, Vergi
Mahkemesinin, dava konusu alacak için ödeme emri düzenlenemeyeceğini
belirterek ödeme emrinin iptaline karar vermesi gerekirken, ödeme em-
rini iptal etmeden görevsizlik nedeniyle davanın reddine karar vermesi
yasaya aykırı görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle, Temyiz İsteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi ka-
rarının bozulmasına, ödeme emrinin iptaline karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:56-57)(MS/YÖ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA