kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 5374 1993 993 14/12/1993
 
İMAR DURUMUNUN İSTENİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEME KARŞI VERİLEN CEVAP İMAR
PLANININ BİR UYGULAMASI OLDUĞUNDAN BU CEVAPTAN İTİBAREN 60 GÜN İÇERİ-
SİNDE PLANA KARŞI DAVA AÇILABİLECEĞİ HK.<
Dava, taşınmazların konut alanından çıkartılıp semt pazar yeri olarak
belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açıl
mış, İdare Mahkemesince, dava konusu imar planı değişikliğinin
4.6.1990 günlü belediye meclisi kararı ile yapıldığı, 15.6.1990 -
15.7.1990 tarihleri arasında belediyede askıya çıkarıldığı, ayrıca be-
lediye hoparlörü ile 18.6.1990, 25.6.1990 ve 23.7.1990 günlerinde gün-
de üçer defa anons edildiği, davacının yasal süre içinde plan tadila-
tına itiraz etmediği, davacının itiraz ve dava açma süreleri geçtikten
sonra 10.12.1991 tarihinde imar durumu belgesi almak üzere belediyeye
başvurduğu, belediyece kendisine verilen 6.1.1992 günlü yanıttı taşın-
mazın semt pazar yeri olarak ayrıldığı ve kamulaştırma çalışmalarına
başlandığını bildirmesi üzerine plan tadilatından haberdar olması üze-
rine davayı açtığı, ilanı gerektiren işlemlerden olan imar planı deği-
şikliğine karşı dava açma süresi 16.7.1990 başlandığı halde davacı ta-
rafından 29.1.1992 tarihinde açılan davada süre aşımı bulunduğu gerek-
çesiyle süre yönünden reddedilmiş, karar davacı vekili tarafında tem-
yiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacıya ait taşınmazın bulunduğu yerin
4.6.1990 tarihli belediye meclisi kararı ile semt pazarı yeri olarak
ayrıldığı, davacının 10.12.1991 günlü başvurusu ile inşaat izni için
parselle ilgili imar durumu istediği bunun üzerine kendisine imar duru
mu ile birlikte taşınmazın imar planında semt pazar yeri olarak ayrıl-
dığı ve kamulaştırma işlemlerine başlandığının 6.1.1992 günlü yazı ile
bildirildiği, davanın da 17.1.1992 tarihinde imar planı değişikliği iş
leminin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinin 4.fıkrası,
ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin ilan tarihini
izleyen günden itibaren başlayacağını, ancak bu işlemlerin uygulaması
üzerine ilgililerin düzenleyici işlemin veya uygulama işlemi yada her
ikisi aleyhine birden dava açılabileceğini hükme bağlamıştır.
Diğer taraftan 3194 sayılı Yasanın 22.maddesi ile yapı ruhsatı almak
için yasanın verilmesini zorunlu kıldığı belgeler üzerine yapı yapıl-
mak istenilen taşınmazın imar planında gösterilen tahsis şekli, yapı
nizamı, binanın niteliği, kat adedi gibi bilgiler olmaksızın düzenleme
yeceğine göre başvuru üzerine idarece verilen imar durumu belgesinin
düzenleyici işlem olan imar planının uygulanması niteliğinde olduğunu
kabul etmek zorunludur.
Bu durumda, belediyece başvuru üzerine verilen imar durumu belgesi ne-
deniyle altmış günlük dava açma süresi içerisinde işlemin dayanağını
oluşturan imar planı değişikliği işlemine karşı açılan davanın sözü
edilen yasal düzenlemeler nedeniyle esasının incelenmesi gerekirken
planın ilanından itibaren yasal süresi içinde dava açılmadığından ba-
hisle davanın süre aşımından reddinde hukuka uyarlık bulunmadığından
aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Aydın İdare Mahkemesinin 17.11.1992 günlü,
1992/1210 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
ŞT/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA