kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1992 1573 1990 3968 22/04/1992
 
BİR TRENLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU TRENDE GARDÖFREN OLARAK GÖREVLİ
KİŞİNİN ÖLÜMÜ OLAYINDA, KAZANIN KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN KUSURUNDAN KAYNAK-
LANDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, DAVALI TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAZMİN SORUM-
LULUĞU OLMADIĞI HK.<
Yük treninin hemzemin geçitte kamyonla çarpışmasından meydana gelen
kaza sırasında, trende gardifren olarak görevli bulunan murislerinin
bulunduğu furgan'ın kapışına sıkışarak ölmesi yüzünden, davacıların
uğradıkları maddi ve manevi zararlarının yasal faiziyle birlikte taz-
mini istemiyle açtıkları dava sonunda; dosyada mevcut bilgi ve belge-
lerden kazanın tamamen kamyon şöforünün kusurlu hareketinden kaynak-
landığının anlaşıldığı, öte yandan olayın meydana geldiği furgon'un
benzeri üzerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu dü-
zenlenen rapordan, ani fren ve çarpmaların tesiriyle kapının kendili-
ğinden açılıp kapanabileceğinin açıklandığı, buna göre olayda davalı
idareye yükletilebilecek hiç bir hizmet kusuru bulunmadığı, idarenin
tazminle sorumlu tutulabilmesi için hizmet kusurunun açık olması veya
olayın öbjektif sorumluluk esaslarına göre idarenin sorumlu tutulması-
nı gerektirir nitelikte olması gerektiği, dolayısıyla tazminat isteği-
nin hukuki dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Es-
kişehir İdare Mahkemesince verilen 1990/346 sayılı kararın, davacı ta-
rafından yerinde olmadığı öne sürülerek temyizen incelenip bozulması
istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile de-
ğişik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde müm-
kündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.
AYRIŞIK OY:
TCDD Genel Müdürlüğünde gardofren olarak görevli olan davacılar murisi
yük treninde görevli olduğu sırada, trenin hemzemin geçitte kamyonla
çarpışması sonucu olmüştür. Murislerinin maddi ve manevi desteğinden
yoksun kalan davacıların, uğradıkları zararın tazmini istemiyle açtık-
ları dava, İdare Mahkemesince ölüm olayına neden olan kazada, komisyo-
nun ehliyetsiz sürücünün 8/8 kusurlu olduğu, ayrıca davacılar murisini
merak savkiyle furgon kapısından uzanması üzerine düşerek öldüğü, do-
layısıyla olayda davacılar murisinin kusurlu hareket ettiği, idarenin
hizmet kusuru bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Davacılar, anı-
lan kararın temyizen incelenip bozulmasını istemektedirler.
Yürütülen kamu hizmetinin işleyişinden kaynaklanan bir olay sonucu ka-
mu görevlisinin ölümü hizmet kusuru olmasa bile, kusursuz sorumluluk
ilkesine göre hizmetin sahibi idarenin tazmin sorumluluğunu doğurur.
Kamu görevlisinin kişisel kusur sayılabilecek bir durum dışında, hiz-
met sırasında, hizmetin işleyişinden kaynaklanan bir olayda ölümü üze-
rine, ölenin desteğinden yoksun kalanların uğradıkları olağan dışı
zararın hizmetin sahibi idarece karşılanmak suretiyle kamuya pay edil-
mesi, hakkaniyet ve nasafet ilkeleri gereğidir.
Üçüncü kişinin kusur nedeniyle zararla yürütülen hizmet arasında ne-
densellik bağının kurulamadığı hallerde idarenin tazmin sorumluluğun-
dan söz edilmez. Ancak üçüncü kişinin kusuru nedeniyle idarenin tazmin
zorumluluğunun bulunmaması zarara yol açan olayla yürütülen hizmet
arasında herhangi bir bağlılık olmaması, olayın hizmetin işleyisinden
kaynaklanmaması halinde mümkündür. Hizmet sırasında, hizmet işleyişin-
den kaynaklanan olayda, üçüncü kişinin kusuru idarenin idare hukuk il-
kelerine göre tazminle sorumlu tutulmasına engel oluşturmamaktadır.
Davacılar murisi, görevli olduğu yük treninde bir kamyonun ehliyetsiz
sürücüsünün kusuru sonucu meydana gelen kazada ölmüştür. Ancak ölüm
olayının, görev sırasında, Demiryolu hizmetinin işleyisinden kaynakla-
nan bir kaza sonucu meydana gelmiş olması karşısında, kamyon sürücüsü-
nün kazaya yol aşan kusurlu davranışı, idarenin idare hukuku ilkeleri-
ne göre tazmin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Kamyon sürücü-
nün kusuru, sadece idareye idare hukuku ilkelerine göre tazminat öde-
mesi halinde kusurlu kişiye rücü hakkı doğurur.
Öte yandan temyizen incelenen kararda belirtilenin aksine, ölüm ola-
yında davacılar murisinin kişisel kusuruda bulunmamaktadır. Davacılar
murisinin kazanın meydana gelişi sırasında, furgon kapısından dışarıya
bakması görevi gereği olup, söz konusu davranış, idarenin tazmin so-
rumluluğunu ortadan kaldıran kişisel kusur olarak değerlendirilmesine
olanak görülmemektedir.
Murisinin görevi sırasında meydana gelen kazada ölümü nedeniyle dava-
cıların uğradıkları maddi ve manevi zararların, kusursuz sorumluluk
ilkesine göre idarece tazmini gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle davacıların temyiz isteminin kabulü, davanın red-
dine ilişkin yerinde olmayan idare mahkemesi kararının bozulması ge-
rektiği görüşüyle aksi yoldaki karara katılmıyorum.


(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA