kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 2000 165 1999 466 21/04/2000
 
BEYANA GÖRE TAHAKKUK EDEN VERGİ TAKSİTLERİNİ VADE TARİHİNDE DÜZENLE-
YİP, BEDELİ BANKADA VERGİ DAİRESİ ADINA BLOKE ETTİRİLEREK AYNI GÜN
POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN ÇEKLE ÖDEMEDE ÇEK BEDELİ ÇEKİN POSTAYA VERİL-
DİĞİ TARİHTE VERGİ DAİRESİ TASARRUFUNA GİRDİĞİNDEN GECİKME ZAMMI UYGU-
LANAMAYACAĞI HK.<
1995 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk e-
den vergileri vadesinde ödememesi nedeniyle davacı şirket adına hesap-
lanarak ödeme emriyle istenen daha sonra da haciz varakası düzenlenen
gecikme zammının düzeltilmesi amacıyla yapılan şikayet başvurusunun
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.
... Vergi Mahkemesi ... günlü ve ... sayılı kararıyla; 6183 sa-
yılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan ödemelerde ödemenin; çekin
tahsil dairesine veya bankaya verildiği, paranın bankaya veya postane-
ye yatırıldığı, münakale emri üzerine paranın tahsil dairesi hesabına
geçtiği gün yapılmış sayılacağının belirtildiği, davacı şirketin vergi
borcunu ödemek için düzenlediği çeki posta vasıtasıyla vergi dairesine
gönderdiği, çekin posta işletmesinde olduğu, çekin düzenlendiği tarih
ile vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih arasında geçen sürede çek
bedelinin tahsil dairesinin tasarrufu dışında kaldığı, bu durumda sözü
edilen madde uyarınca vergi borcu çekin düzenlendiği tarihte değil,
vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihte ödenmiş sayılacağından ge-
cikme zammı hesaplanmasının yasaya aykırı olmadığı gerekçesiyle davayı
reddetmiştir.
Yükümlü şirketin temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Dördüncü
Dairesi ... günlü ve ... sayılı kararıyla; 6183 sayılı Yasanın özel ö-
deme şekillerinde ödeme tarihi başlıklı 44 üncü maddesinde 41 inci
maddeye göre yapılan ödemelerde ödemenin, çekin tahsil dairesine veya
bankaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı gün ya-
pılmış sayılacağı, davacı şirketin tahakkuk eden vergi borçlarını öde-
mek üzere vade tarihinde çek düzenleyerek çek bedellerini vergi daire-
si namına bloke ettirdiği ve aynı tarihte posta vasıtasıyla çekleri
tahsil dairesine gönderdiği, çek bedelinin vergi dairesi adına bloke
edilmesiyle davacının tasarrufundan çıkan paranın vergi dairesi tasar-
rufuna girdiği tartışmasız olduğundan vergi borcunun bu tarihte öden-
diğinin kabulü gerektiği, aksi kabul edilerek gecikme zammı hesaplan-
masında isabet görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi ... günlü ve ... sa-
yılı kararıyla; 6183 sayılı Yasanın 4108 sayılı Yasanın 4 üncü madde-
siyle değişik 44 üncü maddesinde, aynı Kanunun 41 inci maddesine göre
yapılan ödemelerin ikiye ayrıldığı, çekle ödemede ödemenin, çekin tah-
sil dairesine veya bankaya verildiği gün yapılmış sayıldığı, nakit pa-
ra ile yapılan ödemede ise paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı
gün yapılmış sayıldığı, olayda çekle yapılan ödemede çekin tahsil dai-
resine veya bankaya verilmeyerek posta ile tahsil dairesine gönderil-
diği, bu durumda ödemenin, çekin tahsil dairesine ulaştığı gün yapıl-
mış sayılması gerektiği, bunun sonucu olarak doğan gecikme nedeniyle
hesaplanan gecikme zammı ile haciz işlemlerinde ve düzeltme isteminin
reddi yolundaki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle ka-
rarında direnmiştir.
Direnme kararını temyiz eden yükümlü; çek tutarının bloke etti-
rildiği tarihte kendi tasarrufundan çıktığını uygulanan gecikme zammı
ve haciz işlemlerinin hukuka uygun olmadığını ileri sürerek kararın
bozulmasını istemiştir.
1995 yılına ilişkin kurumlar vergisi borcunun vadesinde ödenme-
mesi nedeniyle hesaplanarak ödeme emriyle istenen daha sonra hakkında
haciz varakası düzenlenen gecikme zammının düzeltilmesi amacıyla yapı-
lan şikayet başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı açılan davanın
reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz edilmiştir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41
inci maddesinde amme alacaklarının Maliye Bakanlığınca belirlenecek u-
sul ve esaslar dahilinde bankalar veya postaneler vasıta kılınmak su-
retiyle ödenebileceği, 44 üncü maddesinde de 41 inci maddeye göre ya-
pılan ödemelerde ödemenin; çekin tahsil dairesine veya bankaya veril-
diği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı gün yapılmış sayıla-
cağı kurala bağlanmıştır.
Olayda davacı kurum tahakkuk eden vergi borçlarını ödemek üzere
vade tarihinde çek düzenleyerek çek bedelini vergi dairesi namına blo-
ke ettirmiş, aynı tarihte posta yoluyla çeki, ekindeki dilekçeyle bir-
likte tahsil dairesine göndermiştir.
Vergi dairesi adına bloke edilerek davacının tasarrufundan çı-
kan çek bedelinin vade tarihinde vergi dairesinin tasarrufuna girdiği-
nin kabulü gerektiğinden, davanın reddi yolundaki ısrar kararında hu-
kuka uygunluk görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, ... Vergi Mahkemesinin
... günlü ve ... sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:104) YÖ/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA