kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 913 1992 2066 08/03/1993
 
YIKILMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA OLUP ANCAK ESASLI BİR ONARIMLA TEH
LİKE OLUŞTURMAYACAK DURUMDAKİ YAPININ, YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ OL
DUĞUNUN KABULÜ GEREKECEĞİNDEN YIKTIRILMASI İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VE
RİLMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Dava, sayılı taşınmaz üzerinde davacıya ait yapının yıkılacak derecede
tehlikeli olduğu için 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesi uyarınca
yıktırılmasına ilişkin işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahke
mesince; mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda
düzenlenen raporda, dava konusu yapının inşaat şekli, yapı malzeme ve
özellikleri anlatılarak yapının tümü dikkate alındığında esaslı bir ta
mir ile yıkılmaya meyilli tehlike arzeden bir yapı niteliğinde olmadı-
ğının belirtildiği, raporun hükme esas alınabilecek nitelikte bulundu-
ğu ve yıkım kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline
karar verilmiş bu karar davalı belediye vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; yıkım işlemine dayanak alınan inceleme rapo-
runda; dava konusu yapının yıkılacak derece tehlike arzettiğinin tes-
bit edildiği, mahkemece mahallinde yaptırılan bilirkişi incelemesi so-
nucunda düzenlenen raporda ise, binanın taşıyıcı unsurlarının bakımsız
lıktan çürümüş olduğu, taş duvarlarda çatlakların oluştuğu, duvar için
deki harcın bağlayıcı özelliğini kaybettiği, yapının tümü dikkate alın
dığında esaslı tadil ve onarım yapıldığı takdirde yıkılmaya meyilli,
tehlike arzeden bir yapı konumunda olmadığının belirtildiği görülmekte
dir. Ancak esaslı bir oranımla tehlike arzetmeyecek duruma gelebilece-
ği aksi takdirde yıkılma tehlikesine maruz bulunduğu anlaşılan yapının
yıkılacak derecede tehlike arzettiğinin kabulü gerekir.Bu nedenle te-
sis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında bu nedenle isa-
bet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Antalya İdare Mahkemesinin 1991/1280
sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:88)

BŞ/NÇ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA