kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 2317 1997 11 11/06/1997
 
3091 SAYILI YASA UYARINCA MÜLKİ İDARE AMİRLERİ TARAFINDAN VERİLEN KA-
RARLARIN KESİN OLDUĞU, İŞLEMİ TESİS EDEN MAKAMIN BU KARARINI KALDIRMA-
SI, GERİ ALMASI VEYA DEĞİŞTİRMESİNİN MÜMKÜN OLAMAYACAĞI VE MENİ MÜDA-
HALE KARARININ UYGULANMASI YOLUNDA İŞLEM TESİSİNDE HUKUKA AYKIRILIK
BULUNMADIĞI HK.<
Dava; Devletin hüküm ve tasarrufundaki taşınmaza lokanta olarak
işlettiği binayı yapmak ve tel çitle çevirmek suretiyle tecavüzü 3091
sayılı Yasa uyarınca önlenen davacının, lokantasının kapatılması işle-
minin iptali istemiyle babası tarafından açılan davada verilen yürüt-
menin durdurulması kararının uygulanması bakımından işletilmesine izin
verilen lokantasının bu davanın reddi üzerine kapatılmasına ilişkin
........ tarih ve ... sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle
açılmıştır.
Ankara 7.İdare Mahkemesi; imar planında lokanta binasının bir
kısmının yola gitmesi, bir kısmının da kamulaştırma sahası içinde kal-
ması karşısında, bu yerin faaliyetinin 3091 ve 775 sayılı Yasalar uya-
rınca dava konusu işlemle durdurulmasında, mevzuata ve hukuka aykırı-
lık görülmediği gerekçeleriyle, davayı reddetmiştir.
Davacı; lokanta işletmesi faaliyetini ruhsata dayalı olarak
sürdürdüğü ve tahakkuk ettirilen ecrimisilleri ödediği, fuzulu şagil
olmadığı, dava konusu işlemlerin aralarında eskiden beri husumet bulu-
nan köy muhtarı, kaymakam ve özel idare müdürü işbirliğiyle tesis e-
dildiği ve hukuka aykırı olduğu yolundaki savlarıyla, anılan mahkeme
kararının temyizen incelenip bozulmasını istemektedir.
Devlete ait ve Devletin hüküm ve tasarrufundaki taşınmazların
da aralarında bulunduğu taşınmazlara yönelik tecavüz ve müdahaleler
önlenerek tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamayı amaç-
layan 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Ön-
lenmesi Hakkında Kanun uyarınca, mülki idare amirleri tarafından veri-
len tecavüz veya müdahalenin önlenmesi ya da tecavüz veya müdahalenin
var olmadığı yolundaki kararlar; Yasanın 7.maddesi uyarınca kesin o-
lup, idarece geri alınması, kaldırılması, değiştirilmesi veya maddi
hatalar dışında düzeltilmesi mümkün değildir.
Dosyanın incelenmesinden; Gölbaşı Kaymakamlığının ... sayılı
işlemiyle davacının umuma ait yol ve köy boşluğuna lokanta olarak iş-
lettiği binayı yapmak ve tel çitle çevirmek suretiyle tecavüzünün 3091
sayılı Yasa uyarınca önlenerek yerin köy muhtarına teslim edildiği;
davacının tecavüzünün devam ettiği yolundaki şikayetler üzerine ...
sayılı davalı idare işlemiyle lokantanın tekrar kapatıldığı, bu işleme
karşı davacının babası tarafından açılan davada Ankara 4.İdare Mahke-
mesince verilen ..... tarih ve ... sayılı yürütmenin durdurulması
kararının uygulanabilmesi için davalı idarenin ... sayılı işlemiyle
lokantanın işletmeye açıldığı, bu defa Ankara 4.İdare Mahkemesince da-
vanın ehliyet yönünden reddedilmesi üzerine, dava konusu işlemle lo-
kantanın tekrar kapatılarak müdahalenin menine ilişkin kararın uygu-
lanmasının sağlandığı anlaşılmaktadır.
Aktarıldığı üzere, idari yargı yerinin yürütmenin durdurulması
kararının gereği yerine getirildikten sonra ve sonuçta davanın ehliyet
yönünden reddi üzerine tesis edilen ve 3091 sayılı Yasa uyarınca veri-
len ... sayılı men-i müdahale kararının uygulanmasına ilişkin bulunan
dava konusu ... sayılı işlem hukuka uygun olup, davanın reddi yolunda-
ki mahkeme kararı sonucu itibariyle yerinde bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddine, Anka-
ra 7.İdare Mahkemesinin 10.10.1996 tarih ve 1996/997 sayılı kararının
yukarıdaki gerekçelerle onanmasına karar verildi. (MT/NÇ)
(DAN-DER; SAYI:95) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA