kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1939 1986 1713 08/10/1986
 
MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA ADRES YAZILI OLMAMASI HALİNDE 2.DERECE USULSÜZ-
LÜK CEZASI KESİLECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık, yükümlü adına 1984 dönemine ilişkin olarak kesilen özel
usulsüzlük cezasını; yükümlünün döneme ilişkin belgeleri üzerinde ya-
pılan incelemede kasaplık faaliyeti nedeniyle müstahsilden satın aldı-
ğı mallar için düzenlendiği müstahsil fişlerinde, satıcıların ad ve
soyadları ve şehir adının yer aldığı, adreslerinin yazılmadığı, alıcı
olarak ortakların ad, soyad ve adresleri ile vergi dairesi adi ve he-
sap numarasının, hiç yazılmadığının saptandığı, ancak 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 353/1.maddesinde, 232,234,235,236.maddeleri gereğince
verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası ve müstahsil
makbuzu ile serbest meslek makbuzunu vermiyen ve almıyanlara özel usul
süzlük cezası kesilmesinin öngörüldüğü, maddede müstahsil fişinin şek-
le uygun düzenlenmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine
ilişkin bir hükmün yer almadığı davacının düzenlendiği müstahsil fişle
ri şekle uyulmadan düzenlendiğinden aynı yasanın 352.maddesi hükmü uya
rınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilebileceği, davacı tarafın-
dan müstahsil makbuzu düzenlendiğine göre şekle uymamaktan dolayı özel
usulsüzlük cezası kesilmesinde yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle
terkin eden Antalya Vergi Mahkemesi kararının, bozulması isteminden
ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA