kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 5194 1981 4480 10/12/1982
 
BANKALARDAN AÇILIŞ RUHSAT HARCI ALINIP ALINAMAYACAĞINA İLİŞKİN UYUŞMAZ
LIĞIN VERGİ HATASI OLARAK İNCELENEMEYECEĞİ, HUKUKİ UYUŞMAZLIK OLDUGU
HK.<
Dava, Bankanın ... şubesinin açılışı nedeniyle alınan açılış ruhsat
harcının geri verilemiyeceğine ilişkin Belediye işleminin iptali ve
ödenen paranın iadesi isteminden oluşmaktadır.
Dava dosyasının tetkikinden, davalı belediyece meclis kararı ile tes-
bit edilen tarife kararına istinaden Bankalardanda açılış ruhsat har-
cı alınması hususunun karar altına alındığı ve bu meclis kararının il-
gili Bankaca dava konusu edilmediği anlaşılmış bulunmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1.maddesinde bu kanunun belediyelere
ait vergi resim ve harçlar hakkında da uygulanacağı hüküm altına alın-
mış aynı kanunun 116.maddesinde, vergi hatası; vergiye müteallik hesap
larda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla
veya eksik vergi istenmesi veya alınması şeklinde tanımlanmış ve 117.
maddesinde hesap, 118.maddesinde de vergilendirme hatalarının neler ol
duğu sayılarak gösterilmiştir.
Bankalardan açılış ruhsat harcı alınıp alınamayacağına ilişkin ihtilaf
yukarıda anılan kanunun 117. ve 118.madde hükümlerinde sayılan vergi-
lendirme ve hesap hataları niteliğinde bulunmayıp kanunun olay tari-
hinde yürürlükte olan 406.maddesi hükmüne göre tarhiyata yapılan iti-
razın da ilk önce itiraz ve temyiz komisyonlarında incelenmesi gerek-
mektedir.
Açıklanan nedenlerle Belediye Başkanlığının dava konusu işleminde so-
nucu itibariyle yasalara aykırılık görülmediğinden davanın reddine ka-
rar verildi.(BŞ/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA