kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 1280 1986 1200 31/03/1986
 
BELEDİYEYE AİT ÖZEL MÜLK'ÜN İŞGALİ HALİNDE İŞGAL RESMİ SALINAMAYACAĞI,
YOKLAMA FİŞİNİN TANZİM EDİLDİĞİ TARİHTEN ÖNCEKİ DÖNEMİN HESAPLAMADA
GÖZ ÖNÜNE ALINMAMASI GEREKTİĞİ HK.<
Uyuşmazlığın konusu, ... parsel sayılı arsaların yükümlünün ortağı bu-
lunduğu şirket tarafından, mermer bloklar konulmak suretiyle işgal e-
dilmesi nedeniyle salınan işgaliye resmine ilişkin bulunmaktadır.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu-
nunun 28.maddesinin -b- fıkrasında, yol, meydan, pazar, iskele, köprü
ve nehirler gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden bir kısmının gelip
geçme ihtiyacını tazyik etmeyecek surette ve geçici olarak herhangi
bir ameliye için işgal eden ve kullananlardan, işgale izin verilmesine
karşılık olarak Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifeye göre iş-
gal edilen yerlerin her metre karesi için işgal resmi alınacağı hükme
bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu olan arsalardan 40-41-42-44
46-47-48-49 ve 50 sayılı parsellerin belediyeye ait özel mülk niteli-
ğinde olup, kamuya tahsis edilen ve yukarıda açıklanan maddede sayılan
yerlerden olmadığı, anlaşıldığından, bu yerler için işgaliye resmi a-
lınması olanağı bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, bu konuda düzenlenen yoklama fişlerinin 17.6.1971,
24.8.1971 ve 17.11.1971 tarihlerini taşıdığı anlaşıldığından, ancak bu
tarihlerden sonrası için işgaliye resmi tahakkuk ettirilmesi mümkün i-
ken, işgalin 1.8.1967 den beri devam ettiğinden bahisle 1417 gün üze-
rinden yapılan hesaplamada isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davanın kısmen kabulü ile, tarhiyatın yola terk
ve yeşil sahaya ayrılarak tapu kütüğünden terkin edilen 8,39 ve 42 sa-
yılı parsellerin yüzölçümü üzerinden ve yoklama fişlerinin düzenlendi-
ği tarhler dikkate alınarak yeniden yapılacak hesaplama sonucuna göre
saptanacak miktar üzerinden resen ve nihai olarak tasdikine karar ve-
rildi. (MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA