kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 702 1984 94 17/02/1984
 
2547 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE DOÇENT ÜNVANINI KAZANAN DAVACI-
NIN GEÇİCİ 15.MADDE UYGULANARAK ÜNİVERSİTE İLE İLİŞİĞİNİN KESİLMEYECE-
Ğİ VE ESERLERİNİ İNCELEYEN BİLİM ADAMLARININ GÖRÜŞLERİNİN MÜSBET OLMA-
SI NEDENİYLE ADIGEÇENİN DOÇENT KADROSUNA ATANMASI GEREKTİĞİ HK.<
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu
nunun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin mevcudiyeti halinde
mümkündür.
Temyiz isteğinde bulunan davalı idare davacının eserleri üzerinde ince
leme yapan 3 profösörün sınırlı olarak olumlu görüş belirttikleri, as-
lında bu görüşlerin olumlu kabul edilemiyeceği adı geçenin tutum ve
davranışlarının doçentlik görevine atanmasına engel teşkil ettiği ne-
denleriyle doçentlik kadrosuna atanma isteğinin reddedilerek 2547 Sayı
lı Yasanın geçici 15.maddesi hükmü uyarınca görevine son verildiğini
belirterek dava konusu işlemin iptal edilmesinin hukuka uygun olmadığı
görüşü ile kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
2547 Sayılı Yasanın geçici 8.maddesinde "Bu kanun yayımı tarihine ka-
dar, eski mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve profesörlük ünvanını
almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar ile 30 Hazi-
ran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük
için öngörülen çalışma süresini tamamlayacakların başvuruları va başvu
rularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mev-
zuata göre yürütülür" denilmektedir geçici 15.maddesinde ise, "Bu ka
nunun yayımlandığı tarihte doktora veya tıpta uzmanlık yetkisine sa-
hip olup da bu kanun kapsamındaki yüksek öğretim kurumlarında kadrolu
olarak;
a- Asistan ünvanı ile çalışanların bir yıl zarfında, bu kanun hükümle-
rine uygun olmak kaydıyla yardımcı doçentliğe başvuruları sağlanarak
yükseltilmeleri ve atanmaları yapılır ve bulundukları kurumları ile i-
lişkileri kesilir. Bu süre içinde yardımcı doçent olamıyanların Üniver
site ile ilişkileri kesilir" hükmüne yer verilmiş, geçici 16.maddesin-
de de "Ünvanı karşılığı kadrolarda görevli olmayan doçent ve profesör-
ler atamaları yapılıncaya kadar bulundukları yerlerdeki görevlerine de
vam ederler" hükmü yer almıştır.
Davacının 2547 Sayılı Yasanın yürürlüğünden önce doçent ünvanını kazan
dığı ihtilafsızdır. Bu durum karşısında adıgeçenin yasanın geçici 8.
maddesi hükmü karşısında kadroya atanma işleminin 2547 sayılı Yasa hü-
kümleri uyarınca yapılacağı tabii ise de; yasanın yürürlüğünden önce
doçent ünvanını kazandığı cihetle kendisinin geçici 15.madde kapsamın-
dan kabul edilmesi mümkün bulunmadığından hakkında geçici 16.maddenin
uygulanması gerekir. Hal böyle olunca davacının, geçici 16.maddenin uy
gulanarak ataması yapılıncaya kadar bulunduğu yerdeki görevine devam
ettirilmesi gerekirken, geçici 15.madde uygulanarak Üniversite ile ili
şiğinin kesilmesinde isabet bulunmamaktadır.
Öte yandan dava dosyasının incelenmesinden davacının eserlerini incele
yen bilim adamlarının görüşlerinin müsbet olduğu anlaşıldığından do-
çentlik kadrosuna atanması gerekirken atanmaması yolunda işlem tesisin
de mevzuata uyarlık bulunmadığı cihetle mahkeme kararının yerinde oldu
ğu sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi kararının sonuç olarak onanması-
na ve temyiz isteminin reddine karar verildi.RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA