kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 2855 1985 959 31/10/1986
 
TAPULU TAŞINMAZIN DEVİR VE TEMLİKİ, TAPUDA YAPILAN TESCİL İŞLEMİYLE
MÜMKÜN OLDUĞUNDAN, ADİ SENETE YAPILAN SATIŞTAN GAYRİMENKUL KIYMET AR-
TIŞ VERGİSİ SALINAMAYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; 1981 yılında harici senet ile yapılan taşınmaz satışı ne-
deniyle tarh edilen Gayrimenkul Kıymet Artışı, Mali Denge Vergisi ile
kesilen ağır kusur cezasına karşı açılan davayı; "Davacının düzenlenen
adi senetle murisi ...'den intikal eden taşınmazı ... sattığının, söz
konusu adi senede dayanılarak tarhiyat yapıldığının, davacının taşınma
zın tapuda murisi adına kayıtlı olduğunu bildirmesi ve eski yazıyla
yazılı ve noterden çevrili tapu senedini ibraz etmesi üzerine, tapulu
olan taşınmazın harici satışının geçersiz olacağı nedeniyle ilk yapı-
lan tarhiyatın düzeltme fişiyle terkin edildiğinin, bilahare Malmüdür-
lüğünce inceleme yapılarak, ibraz edilen senedin uyuşmazlık konusu Gay
rimenkulü ait olmadığı belirtilerek tarhiyat önerilmesi üzerine yeni-
den tarhiyat yapıldığının anlaşıldığı, davacının ibraz ettiği noterden
tasdikli çevirme senedi hakkaninin bir örneğinin Tapu Sicil Muhafızlı-
ğına gönderilerek adı geçen Gayrimenkulün tapuda kayıtlı olup olmadığı
nın sorulduğu, cevap yazısına ekli kayıt suretiyle kayıtlı olan taşın-
mazın ... ait taşınmazlarla sınırlı ve sözü edilen taşınmazın Bücükoğ-
lu Ömer evladı Mehmet'e ait olduğunun bildirildiği, dosyada mevcut ve-
raset ilamından da muris Mehmet'in 1330 tarihinde öldüğü ve kızı Nuri-
ye'ninde 1959 yılında ölümü üzerine oğlu Memiş Karakuzunun mirasçı ola
rak kaldığının anlaşıldığı, bu belgelerin birlikte değerlendirilmesi
halinde adi senetle satışı yapılan taşınmaza ait adi senette yer alan
bilgilerin, tapu kaydına uyduğu, tapuya kayıtlı gayrimenkullerin adi
senetle satışının geçersiz olduğu, taşınmazın ancak tapuda yapılan res
mi satış senedi ile satılabileceği, tapuda kayıtlı olduğu anlaşılan ta
şınmazın adi senete satışı geçersiz olduğundan, satış suretiyle devir
ve temlik edildiğinin kabulünün olanaksız olduğu, 1318 sayılı yasanın
33.maddesi hükmü gereğince vergiyi doğuran olayın vukuu için taşınmaz-
ların devir ve temlik edilmesinin gerekli olduğu, olayda Gayrimenkul
Kıymet Artışı Vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın meydana gelmedi-
ği, bu bakımından yapılan tarhiyatta usul ve yasaya uyarlık bulunma-
dığı" gerekçesiyle kabul ederek, tarhiyatı kaldıran Vergi Mahkemesi
kararının bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisi bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine anılan
mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
BŞ/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA