kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1984 1472 1982 4654 26/09/1984
 
GİDER VERGİSİ KANUNUNA BAĞLI I NOLU TABLONUN 4.POZİSYONUNDA SAYILAN
MADDELERİ İMAL VEYA İTHAL EDENLER VERGİYE TABİ OLUP İMAL VEYA İTHAL
EDİLMİŞ BU MADDELERİ KULLANARAK BAŞKA MAMUL ELDE EDENLERİN BU POZİSYO-
NA GÖRE VERGİLENDİRİLEMİYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; plastik eşya imal ve satışı ile uğraştığı halde gider ver-
gisi beyannamesi vermediği ve istenmesine rağmen defterlerini incele-
meye ibraz etmediği iddiası ile adına resen takdir yolu ile salınan gi
der vergisini değişiklikle onayan İtiraz Komisyonu kararının bozulması
isteminden ibarettir.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 1.maddesinde, "Bu kanuna bağlı
I, II ve III numaralı tablolarda yazılı maddelerden Türkiye'de istih-
sal ve imal olunanların müstahsil veya amilleri tarafından teslimi ve-
ya kendi imalatlarında sarf edilmesi; bunlardan yabancı memleketlerde
istihsal ve imal edilenler IV.tabloda yazılı mamullerin Türkiye'ye it-
hali, bu tablolarda gösterilen nisbet ve hadlerde istihsal vergisine
tabiidir." denilmektedir. Buna göre, bir eşyanın (ürünün) istihsal ver
gisine tabi tutulabilmesi, ancak bunun yasaya bağlı tablolarda yer al-
ması halinde mümkündür.
Tarhiyatın dayanağı olarak gösterilen I numaralı tablonun 4.pozisyonun
da, bu pozisyonda sayılan maddeleri imal veya ithal edenler vergiye
tabi tutulmuştur. Yoksa, bu maddeleri kullanarak başka mamul imal eden
lerin bu pozisyon kapsamına girdiğini kabule olanak bulunmamaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, yükümlünün yukarıda anılan pozisyonda sayı-
lan maddelerin üreticisi olmayıp, petkim'den ve ithalatçılardan satın
aldığı plastik hammaddesinden (polistren) radyo ve pikap parçaları
ve pil kutusu imal ettiği anlaşıldığından ve sözkonusu maddelerin Gi-
der Vergileri Kanununa bağlı diğer tablolarda ve pozisyonlarda da yer
almadığı görüldüğünden, davacının, bu faaliyetlerinden dolayı gider
vergisine tabi tutulmasında isabet bulunmamaktadır.
Bu nedenlerle davanın kabulü ile dava konusu itiraz komisyonu kararı-
nın bozulmasına ve tarhiyatın terkinine resen ve nihai olarak karar
verildi.

(DAN-DER; SAYI:58-59)

(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA