kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 2666 1990 599 17/12/1990
 
APARTMANIN IŞIKLIĞININ KAPATILMASI İÇİN KAT MALİKLERİ KURULUNCA ORTAK
KARAR ALINMASI MEVZUAT UYARINCA YETERLİ OLMADIĞI GİBİ İLAVE YAPININ
İMAR MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN MAH
KEMECE BU İNCELEME YAPILMADAN YALNIZCA DAVACIYA AİT DAİRENİN YAPI TA-
TİL TUTANAĞINDA YER ALMAMIŞ OLMASI KARŞISINDA DAVACININ RUHSATSIZ İNŞA
AT YAPTIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE MAHKEMEYE YIKMA KONUSUN-
DAKİ BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖ
RÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacının yapısının yıktırılmasına ilişkin belediye encümen kara
rının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, davacının söz konu
su adreste bulunan apartmanın 21 numaralı dairesinin maliki olduğunun
çekişmesiz olduğu, uyuşmazlık konusu yıkım kararı her ne kadar davacı
adına verilmiş olsa da, bu kararın, dayandığı yapı tatil zaptındaki
saptamalardan farklı bir sonucu yansıtmaması gerektiği, yıkım kararına
dayanak olarak 22.1.1988 günlü yapı tatil zaptıyla, apartman ışıklığı-
nın davacı tarafından, maliki bulunduğu 21 numaralı dairesinin mutfağı
na ilave edildiği hususunun saptanamaması karşısında, davacının ruhsat
sız inşaat yaptığından söz edilemeyeceğinden, dava konusu encümen kara
rında, davacının yapısı yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiy
le işlem iptal edilmiş, bu karar davalı belediye tarafından temyiz
edilmiştir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19/2.maddesinde kat maliklerinden
birinin, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana gayrimenkulün or-
tak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, kendi bağımsız bölümünde de
ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapama-
yacağı kurala bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, İdare Mahkemesince çıkartılan ara kararı uya
rınca gönderilen kat malikleri kurulunun 1987 yılı için aldığı kararla
rı içeren defterinin 49.sayfasında yer alan 5.10.1987 tarihli kararda,
apartmanın, 3 numaralı daireden 24 numaralı daireye kadar olan dairele
ri için, apartman ışıklığının kapatılması kararının alındığı görülmek-
te ve 21 numaralı daire sahibinin de (davacı) içinde bulunduğu daire
sahiplerince, 24.11.1987 tarihli dilekçelerle, apartman ışıklığının ka
patılması için Belediye Başkanlığına başvurdukları anlaşılmaktadır. Da
vacının, dava dilekçesinde de, dava konusu ilave yapının, apartmandaki
ilgili daire sahiplerinin istek ve izniyle yapıldığı belirtilmektedir.
Bu durumda, her ne kadar 22.1.1988 tarihli yapı kontrol tutanağında da
vacının maliki olduğu 21 numaralı daireden söz edilmekte ise de, mev-
cut apartman ışıklığının 21 numaralı dairenin mutfağına da dahil edil-
miş durumdayken mühürlendiği ve bu tutanağa dayanılarak Belediye Encü-
menince davacıya ait ruhsatsız ilave yapının yıktırılmasına ilişkin ka
rarın alındığı anlaşılmaktadır.
Öte yandan, apartman ışıklığının kapatılması için kat malikleri kuru-
lunca ortak karar alınması mevzuat uyarınca yeterli olmadığı gibi, ila
ve yapının imar mevzuatı açısından incelenerek bir karar verilmesi ge-
rekirken, bu inceleme yapılmadan, yalnızca, davacıya ait 21 numaralı
dairenin, 22.1.1988 tarihli tutanakta yer almamış olması karşısında,
davacının ruhsatsız inşaat yaptığından söz edilemeyeceği gerekçesiyle,
belediye encümen kararının iptaline karar verilmesinde isabet görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle eksik incelemeye dayalı temyize konu İdare Mahke-
mesi kararının bozulmasına karar verildi.BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA