kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
TANZİMAT 1935 24 1935 27 22/05/1935
 
YURT DIŞINA ÇIKARILIRKEN YAKALANIP MAHKEMECE MüSADERESİNE KARAR VERİ-
LEN HAM AFYONUN İNHİSAR İDARESİNE TESLİM EDİLMESİ VE BU İDARECE SAP-
TANILACAK MALİYET BEDELİ ÜZERİNDEN 1918 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ UYARINCA
İKRAMİYE VERİLMESİ GEREKECEĞİ HK.(*)<
Uyuşturucu Maddelerin İnhisarı Hakkındaki 31 Mayıs 933 günlemeçli ve
2253 sayılı Kanunun 1.maddesinde, ham afyon, diğer afyon mürekkebatı
gibi imal, ithal ve ihracı devlet tekeline alınmış olup bu maddenin
son fıkrasında ham afyonun memleket dahilindeki ticaretinin serbest ol
duğu yazılmıştır. 16. maddede yabancı memleketlere ham afyon ihraç e-
denler bir seneden üç seneye kadar hapse ve kaçırdığı afyonun kıymeti-
nin üç mislinde ve her halde 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para
cezasına mahkum edilecekleri ve ihraca teşebbüs edenlerin altı aydan
üç seneye kadar hapis ve kaçırılmak istenilen afyonun kıymetinin bir
misli nispetinde ağır para cezasıyla cezalandırılacakları ve tutulan
afyonun müsaderesine de hükmolunacağı gösterilmiştir.
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki 12 Haziran 933 günlemeçli
ve 2313 sayılı Kanuna gelince: Bunda ham afyon hakkında bir hüküm gö-
rülmemiştir.
Finans Bakanlığının tezkeresinde yazıldığı gibi müsadere edilen afyon-
ların ne yapılacağına dair ayrıca bir hüküm bulunmadığına göre bu bap-
ta umumi hükümleri ihtiva eden Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki
Kanuna müracaat zarureti apaçıktır.
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 1918 sayılı Kanunun birinci mad-
desinin (B) fıkrasında, Türkiye'ye ithali ve Türkiye'den ihracı memnu
olan her hangi bir madde veya eşyayı ithal veya bunlara teşebbüs eyle-
mek kaçakçılık olarak sayıldığına göre bu kanun hükümlerinden istifade
zarureti söz götürmez. Şu kadar ki bu Kanun 7 kanunusani 932 günlemeç-
li olup hadiseye ilişikli görülen 23.maddesi 5 Haziran 933 günlemeçli
ve 2271 sayılı Kanunla değiştirildiği gibi yine bu işe ilişikli görü-
len 60.maddesi de 30 Haziran 934 günlemeçli ve 2550 sayılı Kanunla de-
ğiştirilmiştir.
Hadise 1/7/934 gününde vukua gelmiş olup 2550 sayılı Kanun 10/7/934
gününde ulusal gazeteye basıldığına göre bu maddenin hadiseye tatbik
olunabilip olunamayacağı noktası üzerinde görüşülerek müsadere kararı
mahkemece 25 Temmuz 934 tarihinde verilmiş olduğuna göre hadisede
maddenin son değişen şeklinin tatbik edilmesi lazım geleceği sonucuna
varılmıştır.
23. maddenin 3. fıkrasında satılması veya kullanılması memnu olmayan
kaçak maddelerin ait olduğu gümrük veya inhisar idaresine ilmühaber
karşılığında teslim olunacağı ve 24. maddesinde kaçak eşya ithali mem-
nu olan kısımdan ise takdir olunacak bedel mukabilinde taalluk ve müna
sebeti olan idare ve müesselerine verileceği ve mukadder bedel bütçede
ki tahsisatına mahsuben 60. maddedeki nispetler dairesinde tevzi oluna
cağı gösterildiği gibi müsadere olunan eşya bedellerinin tevzi sureti-
ni gösteren 60.maddenin (C) fıkrasında da inhisar eşyasıyla diğer ka-
çak maddelerin alakalı idarelerce tesbit edilecek maliyeti üzerinden
tevzii yapılacağı sarahatini kapsamakta bulunmuştur. Bu maddenin deği-
şik şeklinde 2313 sayılı Kanuna göre müsadere edilen eşyaların değerin
den ikramiye verilmiyeceği yazılmaktaysa da 2313 sayılı Kanunda ham af
yondan bahsedilmediğine göre hadisede bu fıkranın düşünülmesine mahal
görülememiştir.
Şu açıklamalara göre Finans Bakanlığında saklandığı anlaşılan afyonla-
rın İnhisar İdaresine verilmesi ve bu İdarece tesbit edilecek maliyet
fiyatı üzerinden kanuni hükümler dairesinde muamele yapılması icap
edeceği düşünülmüştür.
Heyet'i Umumiye'nin 17.6.1935 gün,E:1935/113,K:1935/124 sayılı kara-
rıyla onanmıştır.
SG/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA