kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1985 278 1984 880 18/02/1985
 
BAKANLIKÇA ONAYLI PLANA GÖRE TEK TARAFINDAN YAPILAN KAMULAŞTIRMA İŞLE-
MİNİN, PLANA YÖNELİK DAVA AÇILMAMASINA KARŞIN YAPTIRILAN BİLİRKİŞİ İN-
CELEMESİNE İSTİNADEN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI
HK.<
Dava, taşınmazların İyidere Trafo Merkezi ve enerji dağıtım tesisi ya-
pılmak amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin TEK Yönetim Kurulu kararı-
nın iptali dileğiyle açılmış olup, Trabzon İdare Mahkemesince verilen
6.6.1984 günlü, E:1983/132, K:1984/195 sayılı kararla, yaptırılan bi-
lirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora dayanılarak kamulaştırılan
taşınmazların ikinci sınıf tarım arazisi olup, trafo yeri olamayacağı
gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar davalı idare tara-
fından temyiz edilmiştir.
Dosyada yer alan belgelerin incelenmesinden, TEK yatırım programında
İyidere-Kendirli, İyidere-Yetsun-İkizdere enerji nakil hatlarının ir-
tibatlandırmak ve çay fabrikalarını çevre köyleri ve sanayi tesisleri-
ni beslemek amacıyla İyidere Trafo Merkezi tesisinin öngörüldüğü, bu
tesisin yapılabilmesi için yer seçimi de dahil tüm teknik hususları
kapsayan etüt çalışmaları sonucu oluşturulan özel plan ve projenin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylandığı ve kamulaştırma iş-
leminin de anılan onaylı plan ve projeye göre davalı İdare Yönetim Ku-
rulunca tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Öte yandan, davacıların sözü edilen onaylı özel planın ve projenin ip-
taline yönelik istemleri bulunmadığı, sadece kamulaştırma işleminin
iptali dileğiyle bu davanın açıldığı keza dosyada bulunan dava dilekçe
siyle öteki dilekçelerden açıkça anlaşılmıştır.
Bu durumda, sadece kamulaştırma işleminin esasının incelenerek dava
konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunup bulunmadığı hususlarının araş-
tırılması gerekirken özel planının iptali talebinde söz konusu olabi-
lecek yer seçimi ve seçilen yerin amaca uygunluğu konusunda bilirkişi
incelemesi yaptırılmasında ve bu bilirkişi incelemesi sonucunda düzen-
lenen raporda kamulaştırılan arazinin trafo yeri için elverişsizliği
yolunda belirtilen görüşlere itibar edilmek suretiyle işlemin iptal e-
dilmesinde usul ve yasaya uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 2.fıkrası u-
yarınca işin esasına geçildiğinde;
Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde,
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir bölümünü
Kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya yetkilidirler.
Olayda, İyidere-Kendirli, İyidere-Yetsun-İkizdere enerji nakil hatları
nı irtibatlandırmak ve çay fabrikalarını, çevre köyleri ve sanayi te-
sislerini beslemek amacıyla ihtiyaç duyulan Trafo merkezi yapımı için
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylı özel plan ve proje gere-
ğince Köşklü Köyünde yaklaşık 20 dekar arazinin kamulaştırıldığı anla-
şılmakta olup tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Her ne kadar davacılar tarafından kamulaştırılan arazinin ikinci sınıf
tarım arazisi olup, bu yerde trafo merkezi tesis edilemeyeceği ileri
sürülmüşse de, sözü geçen bu iddianın ancak kamulaştırma işleminin da-
yanağını teşkil eden onaylı planın iptali dileğiyle açılan davada in-
celenmesi mümkün bulunduğu cihetle kamulaştırma işlemine yönelik işbu
davada geçerli görülmesi olanak dışıdır.
Davacıların öteki iddiaları da soyut ifadelerden öteye gitmediğinden
dava konusu işlemi sakatlar nitelikte görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.
(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA