kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1985 317 1984 115 26/03/1985
 
DAVACININ İŞYERİNDE STOK ŞEKER BULUNDUĞU HUSUSUNDA BELEDİYECE DÜZENLE-
NİP SAVCILIĞA İLETİLEN TUTANAĞIN KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR NİTELİKTE BİR
İŞLEM OLMADIĞI; İPTAL DAVASINA KONUSU YAPILMAYACAK BU TUTANAK NEDENİY-
LE İDARENİN KUSURLU SAYILAMAYACAĞI HK.<
Dava, toptan ve perakende ticaretle uğraşan davacının şikayet üzerine
belediyece tutulan zabıtla durumun Savcılığa aktarıldığı, Savcılıkça
stokçuluk yaparak fiat artışına neden olma suçundan hakkında dava açıl
dığı, 35 gün tutuklu kaldıktan sonra mahkeme kararıyle aklandığı, tu-
tuklu kaldığı gün içinde maddi kaybı olduğu, ayrıca manevi tazminatın
belediyenin hizmet kususru nedeniyle verilmesi istemiyle açılmıştır.
Gerek olay tarihindeki 521 sayılı Yasanın 71.maddesinde gerekse 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 12.maddesinde, ilgililer hakla-
rını zedeleyen bir idari işlem nedeniyle idari yargı yerinde tam yargı
davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi
ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine bu
husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek
kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan do
layı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açı-
labileceği kurala bağlanmıştır.
Yukarıda açıklanan yasa kurallarına göre idari işlemlerden dolayı hak-
kı zedelenenler tarafından tam yargı davası açılabilmesi için idari iş
lemin kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte olması gerekmektedir.
Olayda ise davacının hakkını zedelediğini ileri sürdüğü belediyece dü-
zenlenen tutanakların kesin ve yürütülebilir nitelikte işlem olmadığı
tartışmasızıdır.
Bunun sonucu olarakta, kesin ve yürütülebilir işlem niteliğinde olma-
yan ve idare hukuku kurallarına göre iptal davasına konu olamıyacak bu
tutanaklar nedeniyle idareyi kusurlu sayarak tazminle yükümlü tutmak
olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle tazminat isteminin reddine karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:60-61)


BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA