kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1994 2206 1991 56 19/04/1994
 
DAVACININ ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRMESİ NEDENİYLE TÜM HİZMETLERİNİN İNTİBAKIN
DA DEĞERLENDİRİLMESİ VE KENDİSİNE BİRİNCİ DERECE KADRO VERİLMESİ İSTE
MİYLE İDAREYE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEME KARŞI AÇTIĞI
DAVADA YALNIZ İNTİBAK İŞLEMİNE YÖNELİK OLARAK KARAR VERİLMESİNDE İSA-
BET BULUNMADIĞI, AYRICA KADRO SORUNU DA OLDUĞU ANLAŞILAN DAVACININ BAŞ
VURUSUNUN İÇERİĞİ İNCELENEREK VE DAVALI İDARENİN KADRO DURUMU ARAŞTIRI
LARAK ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Sosyal Sigortalar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünde Sigorta Müfettişi
olarak görev yapan davacı, iki yıllık yüksek öğrenimi bitirmesi nede-
niyle tüm hizmetlerinin intibakında değerlendirilmesi ve kendisine bi-
rinci derece kadro verilmesi talebiyle yaptğı başvurusunun reddine
ilişkin işlemin iptali ile eksik ödenen özlük haklarının yasal faiziy-
le birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; dava dosyasının incelenmesinden, davacının
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi iki yıllık önlisans progra
mını tamamlayarak aldığı önlisans geçici mezuniyet belgesini
24.11.1988 günlü dilekçesi ekinde davalı idareye ibraz ettiği, idarece
10.12.1988 gün ve 5928 sayılı onayla yeniden yapılan intibakında
25.11.1988 tarihi itibariyle 28 yıl 3 ay 25 günlük hizmeti 657 sayılı
Yasanın 36.maddesinin (A) bendi (12-d) fıkrası uyarınca değerlendiri-
lerek ve ayrıca 1.3.1979 tarihinde görevde olduğuda dikkate alınmak su
retiyle 2182 sayılı Yasa gereğince 1 derece verilerek intibakının kad-
ro derecesinin 3.derece olduğu gözönünde bulundurulup 2.derecenin 6.ka
demesine getirildiği, 5.12.1989 tarihli davalı idareye muhatap kazanıl
mış hak aylığının 1.derece 4.kademeye getirilmesi istemini içeren di-
lekçesinin ise, davalı idarece dava konusu edilen işlemle durumuna uy-
gun münhal kadro olmadğından, hakkında bir işlem yapılmadığı şeklinde
cevaplandırıldığının anlaşıldığı, davacının öğrenim değişikliği nede-
niyle yeniden intibakının yapılmasına dayanak teşkil eden 657 sayılı
Yasanın değişik 36.maddesi (A) bendi 12-d fıkrasında, memuriyette iken
veya memuriyetten ayrılarak bir üst öğrenimi bitiren memurların emsal
mukayesesi yapılmak kaydıyla geçmiş hizmetlerinin değerlendirilerek in
tibaklarının yapılması sırasında ulaştıkları derecede boş kadro bulun-
masına dair bir şarta yer verilmediği, davalı idarece boş kadro şartı
öne sürülmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde sözkonusu yasa
Kuralına ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işle-
mi iptaline, davacının yeniden yapılacak intibakında ulaşacağı derece
ve kademe ile mevcut intibakında ulaştığı derece ve kademe arasındaki
maaş ve özlük haklarının hesaplanarak farkının yasal faiziyle birlikte
ödenmesine hükmedilmiştir.
Davalı idare, İdare Mahkemesi kararının temiyizen incelenerek bozulma-
sını istemektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Anadolu Üniversitesi Açık
Öğretim Fakültesiiki yıllık önlisans programını tamamlaması üzerine in
tibakının yeniden düzenlenmesi istemiyle 24.11.1988 günlü dilekçesiyle
davalı idareye başvurduğu ve başvurusu üzerine 10.12.1988 günlü onayla
davacının intibakının yeniden düzenlendiği, sözkonusu düzenlemede dava
cının üst öğrenimi bitirmesi ve 2182 sayılı Yasa uyarınca da bir dere-
ce alacağı gözetilerek ve kadro derecesinin de 3.derece olduğu gözönün
de bulundurularak 2.derecenin 6.kademesine getirildiği, davacının baş-
vuru dilekçesi dosyada bulunmamakla birlikte davalıidarece verilen
10.4.1989 günlü cevap yazısının incelenmesinden anlaşılacağı üzere, da
vacının 10.4.1989 günlü cevaba esas olan başvurusuyla 1.derece kadroya
atanma talebinde bulunduğu, ancak idarece kadro çalışmalarında kadro
maduriyetinin gözönünde bulundurulacağının bildirildiği, davacının
5.12.1989 tarihli başvuru dilekçesiyle aylığının 1.derece 4.kademeye
getirilmesini isteği, bu isteminin münhal kadro olmadığından bahisle
reddi üzerine bu davayı açtığı anlaşılmıştır.
3.derece kadroda bulunan davacı, üst öğrenimini bitirmesi nedeniyle
10.12.1988 tarihinde yapılan intibakında kadro yokluğu nedeniyle 2.de-
recenin 6.kademesine getirilmiş olup, adı geçen müteaddit başvurularla
1.derecenin 4.kademesini istemiştir.
Herne kadar, 657 sayılı yasanın 36/A-12-d maddesi uyarınca yapılan in-
tibak işlemlerinde kadro şartı aranmaksızın intibakın yapılması gerek-
mekte ise de; 10.12.1988 tarihinde yapılan işleme itirazı 10.4.1989 ta
rihli işlemler reddedilen davacının 5.12.1989 tarihli ikinci itirazın-
dan sonra 28.2.1990 tarihinde açtığı bu davada, intibak işlemine yöne-
lik olarak inceleme yapılıp hüküm kurulmasında isabet bulunmamaktadır.
Ancak kadro sorunu olduğu anlaşılan davacının başvuru dilekçesinin
içerliği incelenerek talebi, kadro verilmesi ise intibak işlemi gibi
süreye bağlı olmaksızın her zaman bu yolda talepte bulunabileceği husu
su da dikkate alınarak ve davalı idarenin kadro durumu araştırılarak
hüküm kurulması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Kayse
ri İdare Mahkemesinin 28.11.1990 günlü, 1990/773 sayılı kararının 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası uya-
rınca bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:90) ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA