kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1998 427 1997 367 11/12/1998
 
AYAKKABI İMALATI VE TİCARETİ YAPAN KİŞİNİN DÜZENLEDİĞİ VE DAVACIYA KU-
MAŞ SATILDIĞINI BELİRTEN FATURANIN GERÇEĞİ YANSITTIĞININ DÜŞÜNÜLEMEYE-
CEĞİ VE BU FATURANIN GİDER KAYITLARI ARASINA ALINMASIYLA DÖNEM KAZAN-
CININ AZALTILDIĞI GÖRÜŞÜYLE UYGULANAN TARHİYATTA HUKUKA AYKIRILIK BU-
LUNMADIĞI HK.<
Toptan kumaş ticareti yapan ve 1986 yılına ilişkin işlemlerinin ince-
lenmesi sonucunda düzenlenen inceleme raporuyla, gerçeği yansıtmayan
alış faturaları kullanarak, dönem kazancını azalttığı saptanan davacı
adına resen kaçakçılık cezalı gelir vergisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen İstanbul 7.Vergi Mahke-
mesi, 1986 yılına ilişkin defter ve belgelerinin inceleme elemanına
ibraz edilmemiş olması karşısında kaydi envanterin yapılamadığı ve
gerçek dışı faturalarda yazılı emtianın fiilen işletmeye girip girme-
diğinin tesbit edilemediği, mahkemelerince bu aşamada yaptırılacak bi-
lirkişi incelemesinin ise vergi incelemesi niteliğinde olamayacağı ge-
rekçesiyle davayı reddetmiştir.
Yükümlünün temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Dördüncü Dai-
resi ise, ... günlü ve ... sayılı kararıyla; olayda mal karşılığı a-
lınmadığı iddia edilen faturalarla ilgili olarak fatura düzenleyenin
ifadesinden başka bir beyan ve belge bulunmadığı, söz konusu faturala-
rın mal satışına ait olabileceği gibi faturasız olarak önceden alınan
mal için de temin edilmiş olabileceği, bunun ancak mal alımının kaç
birim giriş, kaç birim satış kaydedildiğinin incelenmesi ile mümkün o-
labileceği halde bu hususların hiç araştırılmadığı, yeterli inceleme
yapılmadan tesbit edilen matrah farkı üzerinden salınan gelir vergisi
ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan davanın reddinde isabet
görülmediği gerekçesiyle vergi mahkemesi kararını bozmuş, vergi daire-
si müdürlüğünün karar düzeltme istemini de reddetmiştir.
Bozma kararına uymayan İstanbul 7.Vergi Mahkemesi ... gün ve
... sayılı kararıyla, yükümlü adına salınan katma değer vergisine kar-
şı açılan davanın reddine ilişkin kararlarına karşı yapılan temyiz is-
teminin, Danıştay Yedinci Dairesinin 3003 sayılı kararıyla reddedildi-
ğini belirterek ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı yükümlü tarafından temyiz edilmiş, aynı inceleme
raporundaki tespitlere dayanılarak 1987 yılı için salınan gelir vergi-
sine ilişkin davada bilirkişi incelemesi yaptırılarak tarhiyatın kal-
dırılması yolunda verilen kararın kesinleştiği, ...'ın davacıyı tanı-
madığı yolundaki beyanı dışında herhangi bir ifade bulunmadığı, oysa
bu şahısla ilgili icrai takipleri bulunduğu, ifadenin husumete yönelik
olduğu, faturalarda yer alan emtianın tamamının alınıp satıldığı, ka-
yıt dışı kazanç bulunmadığı, inceleme devam ederken ... dışındaki şa-
hıslara ait faturaların inceleme elemanından geri alınıp, verilmediği
yolundaki iddianın gerçek olmadığı, ileri sürülerek karaın bozulması
istenmiştir.
Toptan kumaş ticareti yapan yükümlünün "Genç Ticaret" ünvanıyla
... dan kumaş alımına ilişkin faturaların gerçek mal alımını yansıtma-
dığı, diğer fatura ve belgelerini inceleme elemanına ibraz etmediği i-
çin defter ve belgeleri ihticaca salih bulunmayarak adına 1986 yılı i-
çin resen salınan kaçakçılık cezalı gelir vergisi ve fonlara karşı a-
çılan davanın reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz e-
dilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde vergilendir-
mede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek nite-
liğinin esas olduğu kurala bağlandığından, vergilendirme ile ilgili
belgelerin biçimsel kurallara uygun düzenlenmiş olması, olayın gerçek
niteliğinin araştırılmasına ve sonucuna göre işlem yapılmasına engel
değildir. Bu tür belgelerin gerçeğe aykırı veya içeriği yönünden ya-
nıltıcı olduğu usulen geçerli başka kanıtlarla ispatlanabilir.
Faturaların biçimsel kurallara uygun olması faturalarda göste-
rilen emtianın gerçekten faturanın düzenleyicisi görünen kimselerden
satın alındığını kanıtlamaya yeterli değildir.
Yükümlünün fatura aldığı kişinin inceleme elemanına verdiği i-
fadede, 1986 ve 1987 yıllarında ayakkabı imalatıyla uğraştığı, davacı-
yı tanımadığı, kendisine mal satışı bulunmadığını beyan ettiği ve bu
şahsın faturalarda yazılı işyeri adresinde ... tarihinde yapılan yok-
lamada, işyerini ... tarihinde terk ettiğinin tespiti karşısında, da-
vacının bu şahıstan yapılan kumaş alımının gerçek olmadığı sonucuna
varıldığından davanın reddi yolundaki direnme kararında hukuka aykırı-
lık görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:100)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA