kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1985 1321 1984 1850 26/06/1985
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA, GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDA BAKANLIK
MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLİ İKEN EMEKLİYE AYRILAN İLGİLİNİN EMEKLİ AYLIĞI-
NIN, 2595 SAYILI YASA İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDA BULU-
NANLAR İÇİN TANINAN +400 EK GÖSTERGE UYGULANIP YÜKSELTİLEMİYECEĞİ
HK. <
Dava, 5.8.1980 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğin-
den emekliye ayrılan davacının emekli aylığının, 2595 sayılı yasadan
yararlandırılmak suretiyle (+400) ek gösterge dikkate alınmak suretiy-
le yükseltilmesi yolundaki isteminin reddine ilişkin davalı idare işle
minin iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı yasanın 1897 sayılı yasa ile değişik 43.maddesi (a) fıkra-
sında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1.2.3 ve 4.derecede görevli o-
lan memurlara verilecek ek göstergeler düzenlenmiş, 2183 sayılı yasa i
le bu hüküm değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve buna dayanılarak da-
vacıya (+300) ek gösterge verilerek bu ek gösterge üzerinden emekli ay
lığı bağlanmış bulunmaktadır. 43.madde, 12.2.1982 günlü 2595 sayılı ya
sa ile değiştirilmiş, bu değişiklikle 1.3.1982 tarihine kadar ek gös-
terge verilmeyen Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Eğitim ve Öğre-
tim Hizmetleri için ek gösterge getirilmiş, Emniyet Hizmetleri Sınıfı-
nın mevcut ek göstergesi artırılmış, ancak Genel İdare Hizmetleri sı
nıfında bulunan kadrolar için bir yenilik getirilmemiştir.
2595 sayılı yasa ile değişik 43.maddenin (B) fıkrasının (d) bendinde
"kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil bulunanlardan
4.derece kadroda bulunanlara 100, 3.derece kadroda bulunanlara 200,
2.derece kadroda bulunanlara 300, 1.derecede olanalara 400 rakamının
ekleneceği belirtilmiştir.
Emekliye ayrıldığı 5.8.1980 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığında, Genel
İdare Hizmetleri sınıfında, Bakanlık Müşaviri olarak görevli olan dava
cının emekli aylığının 2595 sayılı yasa ile Eğitim ve Öğretim Hizmetle
ri Sınfında bulunanlar için taninan (+400) ek gösterge dikkate alına-
rak yükseltilmesine olanak bulunmamaktadır.
Davacı tarafından, kariyerinin öğretmenlik olduğu ve Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri Sınıfının yararlandığı ek göstergeden yararlanması gerekti-
ği iddia ediliyorsa da; söz konusu yasa da, ek göstergelerden yararlan
mak için ilgililerin kariyerinin dikkate alınacağı yolunda herhangi
bir hükme yer verilmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının emekli aylığının (+400) ek gösterge
dikkate alınarak yükseltilmesine olanak bulunmadığından, hukuki daya-
naktan yoksun davanın reddine karar verildi.
RD/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA