kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 2424 1986 870 02/12/1986
 
BEYANNAME VERME TARİHİNDE TUTUKLU BULUNAN MÜKELLEF HAKKINDA RESEN TAR-
HİYAT YAPILAMIYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; Davacı adına,1982 takvim yılı için resen salınan gelir ve
mali denge vergisi ile kesilen ağır kusur cezasının kaldırılması iste-
miyle açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13.maddesinde ver
gi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak de-
recede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk gibi hallerin mücbir se-
bep olduğunun, aynı Kanunun 15.maddesinde de, mücbir sebeplerden her-
hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süre
lerin işlemeyeceğinin ve tarh zamanaşımının işlemeyen süreler kadar
uzayacağının hükme bağlandığı, olayda 1982 yılında 50 dönüm çeltik ek-
tiği tesbit olunan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 12.maddesinin
5.bendini ihlal eden Davacı Haziran 1982 den bu yana tutuklu olduğun-
dan, Vergi Usul Kanununun 13.maddesi uyarınca Davacının cezaevinde kal
dığı sürece mücbir sebebin bulunduğu açık olduğu halde kanuni ve ek
sürede beyanname vermemesi sebebiyle Takdir Komisyonu kararına istina-
den yapılan tarhiyatta isabet görülmediği, kaldı ki takdir işleminin
herhangi bir dayanağının olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle kabul
eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onsamasına karar verildi.
(MT/EK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA