kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1992 1903 1989 4192 28/05/1992
 
1- İNCELEME SIRASINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİNE HAK KAZANDIĞININ
ANLAŞILMASI HALİNDE, İDARENİN ZAMANINDA MAHSUP İŞLEMİ YAPMAMAK SURE-
TİYLE GECİKME ZAMMI HESAPLAMASI VE İADE SIRASINDA MAHSUP ALINDISIYLA
TAHAKKUK ETTİREREK TAHSİL ETMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI;
2- HESAP PUSULASIYLA İSTENİLEN GECİKME ZAMMINA İLİŞKİN İŞLEMİN, UYUL-
MASI ZORUNLU İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ TAŞIMAMASI NEDENİYLE DAVA KONUSU
EDİLEMEYECEĞİ HK.<
Yükümlü şirketin, katma değer vergi alacağının , stopaj gelir vergisi,
kurumlar vergisi ve dahili tevkifattan doğan borçlarına mahsup edilme-
sini istemesi üzerine inceleme raporuna dayanılarak alacağın düzeltme
fişiyle iadesi sırasında mahsup alındısı ve hesap pusulası ile tahak-
kuk ve tahsil edilen gecikme zammına karşı açılan davayı "yükümlü şir-
ketin satışını yaptığı una ilişkin katma değer vergisinin uyuşmazlık
döneminde (0) olması nedeniyle katma değer vergisi tahsil edilmediği,
bu durumda şirketin alımları sırasında ödemiş olduğu katma değer ver-
gisinin indirim konusu yapılamadığı ve vergi dairesinden devamlı ala-
caklı durumda bulunduğu, bu tür mahsup işleminin teminat karşılığı ve-
ya inceleme sonucu yapılacağı yolunda vergi kanunlarında herhangi bir
hüküm bulunmadığı, gibi 24.seri nolu katma değer vergisi genel tebliği
ile uygulama iç genelgesinde belirtilen bir milyon liralık limitin
mahsup ile ilgili olmayıp, iade edilecek miktarla ilgili olduğu, yü-
kümlü şirketin hesaplarının incelenmesi sonucunda vergi dairesinden
kesin olarak alacaklı olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle idarenin, za-
manında mahsup işlemi yapmamak suretiyle gecikme zammı hesaplaması ve
iade sırasında mahsup alındısıyla tahakkuk ettirerek tahsil etmesinde
yasal isabet bulunmadığı, gecikme zammının ancak ödeme emriyle isten-
mek suretiyle tahakkuk ettirilebileceği, hesap pusulasıyla istenilen
gecikme zammına ilişkin işlemin uyulması zorunlu idari bir işlem nite-
liğinde olmaması nedeniyle dava konusu edilemiyeceği gerekçesi ile
mahsup alındılarıyla tahakkuk ettirilen kısmı iptal etmek, alacaklı
olduğu anlaşılan miktarı yükümlü şirkete iade etmek ve hasap pusula-
sıyla istenen kısma ilişkin davayı da reddetmek suretiyle kısmen kabul
eden Konya Vergi Mahkemesinin 20.4.1989 gün ve 1989/332 sayılı kararı-
nın; teminat gösterilmeksizin mahsup isteğinin yerine getirilemiyeceği
ve vergi alacağının normal süresi içinde ödenmediğinden normal vade
tarihi ile inceleme raporunun geliş tarihine göre istenen gecikme zam-
mının yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış
bulunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen
kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz istemi-
nin reddine, kararın onanmasına karar verildi.


ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA