kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 2056 1984 450 14/05/1984
 
YANLIŞ YAPILAN (İSİM AÇISINDAN) İLAN ÜZERİNE DAVACININ DAVA AÇTIĞI, BU
YANLIŞLIĞIN İDARECE SONRADAN DÜZELTİLDİĞİ HALDE YENİ TEBLİGAT ÜZERİNE
DAVACININ YENİDEN DAVA AÇMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, DAVANIN ESASININ İN-
CELENMESİ GEREKECEĞİ HK.<
İdare Mahkemesinin kararının davacılardan Mediha Müftüoğlu tarafından
temyiz edilen bölümünde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 49.
maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunma-
dığından bozma istemi yerinde görülmeyerek mahkeme kararının bu kısmı-
nın onanmasına;
Anılan İdare Mahkemesi kararının Talat Müftüoğlu tarafından temyiz
edilen kısmına gelince;
Dosyada yer alan belgelerin incelenmesinden; kamulaştırma ilanın yapıl
dığı 14.12.1982 günlü hazetede Talat Müftüoğlu'nun isminin yanlışlıkla
Fethi olarak yazıldığı tüm işlemlerinde bu isimle rekemmül ettirildiği
davacının da ilan üzerine ve süresi içinde işbu davayı açtığı, idarece
durumun sonradan farkedilerek İl Daimi Encümeni kararıyla kamulaştırma
kararına ek karar alınarak isim yanlışlığının düzeltildiği yanlışlığın
düzeltilmesinden sonra bu kişi adına ayrıca noter tebligatı da yapıldı
ğı, fakat davacının önceden dava açmış olması nedeniyle yeniden yapı-
lan tebligat üzerine ayrıca dava açmadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda mahkeme kararında sözü geçen ve kamulaştırılan taşınmazla-
rın öteki paydaşlarının açtıkları İdare Mahkemesinin ... esasında ka-
yıtlı davada Talat Müftüoğlu'nun davacı olmaması nedeniyle bu kişi yö-
nünden işin esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken, davanın
vaktinden önce açıldığından bahisle incelenmeksizin reddinde yasal
isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi kararının davacı Talat Müftüoğlu
ile ilgili kısmının bozulmasına, 2577 sayılı yasanın 49.maddesinin 2.
fıkrası uyarınca işin esasına geçildiğinde; Temyiz edilen mahkeme ka-
rarının davacılardan Mediha Müftüoğlu ile ilgili kısmındaki gerekçe-
lerle Talat Müftüoğlu'na ait davanın da reddine, dosyanın idare mahke-
mesince geri gönderilmesine karar verildi.

(MS/YÖ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA