kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1997 2206 1995 9585 15/10/1997
 
DAVACININ ADAY MEMUR OLARAK GÖREVE BAŞLADIĞI DÖNEMDE BABASININ BELEDİ-
YE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPTIĞININ ANLAŞILMASI ÜZERİNE OLAY TARİHİNDE
YÜRÜRLÜKTE BULUNAN BELEDİYE MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ TÜZÜĞÜNÜN 19.MADDE-
Sİ GEREĞİNCE GÖREVİNE SON VERİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI
HK.<
Dava, Anıtkaya belediyesinde aday memur olan davacının, Belediye Baş-
kanı tarafından görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali iste-
miyle açılmıştır.
Eskişehir İdare Mahkemesi'nin 21.12.1994 günlü, 1994/1668 sayı-
lı kararıyla; Belediye Memur ve Müstahdemleri Tüzüğü'nün 19. maddesin-
de "Belediye reisleri tayinleri kendilerine ait memuriyetlere baba, a-
na, oğul, kardeş, kayınpeder, kayınbirader damat, enişte, yeğen, amca,
dayı, teyze, hala, baldız, karı ve koca ve kızları tayin edemezler,
belediye reisi ile bu derece karabeti olan memurların reisin bulunduğu
belediyede içtimaları caiz değildir. Bu derecedeki akraba bir dairenin
aynı şubesinde veya heyette içtima edemez, belediye reisinin intihap
ve tayininden evvel nasbedilmiş memurların hakkı mahfuzdur." hükmünün
yeraldığı, dosyanın incelenmesinden davacının, 26.4.1993 tarihinde A-
nıtkaya Belediyesinde Personel alımı için açılan sınav sonucunda aday
memur olarak göreve başladığı dönemde, babasının Belediye Başkanı ola-
rak görev yaptığının anlaşıldığı, yukarıda anılan tüzük hükmü uyarın-
ca, belediye başkanının oğlu olup, gerek sağlık, gerek tahsil durumu
itibariyle atama şartlarını da taşımayan davacının görevine son veril-
mesinde, hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava, reddedilmiş-
tir.
Davacı, Belediye Memur ve Müstahdemleri Tüzüğü'nün 21.10.1994
tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlükten kaldırıldığını, Sakatla-
rın ve Eski Hükümlülerin Çalıştırılmaları Hakkında Yönetmelik Hükümle-
rine göre atandığını, hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadan, be-
lediye başkanı tarafından görevine son verildiğini öne sürmekte ve İ-
dare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemekte-
dir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür. Eskişehir İdare Mahkemesince verilen 21.12.1994 gün-
lü, 1994/1668 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun
olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz is-
teminin reddi ile anılan kararın onanmasına, karar verildi.
(X) AZLIK OYU
Belediye memurlarının görevine son verilebilmesi için belediye
encümeni kararı gerekir ise de olayda davacı asgari öğrenim koşuluna
sahip olmadığından idare işlemi oluşturmak açısından bağlı yetki içer-
sindedir.
Bu nedenla davacının görevinin belediye başkanınca sona erdi-
rilmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.
İdare mahkemesi kararının bu gerekçe ile onanması gerekeceği
görüşüyle çoğunluk kararına bu yönden karşıyım. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:95)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA