kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1991 2522 1990 1577 19/11/1991
 
ASKERLİK GÜVENLİK BÖLGESİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDINA "YAPI YA-
SAĞI" ŞERHİ KONULAMAYACAĞI, ANCAK İDARECE TAPU KAYDINA GÜVENLİK BÖLGE-
SİNDE BULUNDUĞUNA İLİŞKİN ŞERH KONULABİLECEĞİ HK.<
Dava, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu-
nun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik kurlları uyarınca
askeri güvenlik bölgesi olarak belirlenen alanda kalan parsellerin ta-
pu kayıtları üzerine yapı yasağı şerhi konulması yolunda davalı idare-
ce tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılmış İdare Mahkemesince
2565 sayılı Yasanın 20.maddesinin (b) bendine göre, Silahlı Kuvvetlere
ait kışla, kıta, karargah, kurum, ordu... gibi tesislerin çevresinde
askeri güvenlik bölgeleri tesis edilebileceği, ancak 2565 sayılı yasa
ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmelikte askeri güvenlik bölge-
si içindeki taşınmazların tapu kayıtlarına geçici de olsa, "yapı yasa-
ğı" şerhi konulabileceği yolunda herhangi bir kuralın yer almadığı, di
ğer taraftan Medeni Kanunun 921 ve 935.maddelerine göre tapu kayıtları
üzerine geçici şerh konulabilmesi için ilgililerin izni veya mahkeme
kararı bulunması gerektiği gerekçesiyle işlem iptal edilmiş, karar da-
valı idarece temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
ri bulunmamaktadır.
Diğer taraftan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği
nin 23.maddesinin 2.fıkrasının (B) bendinde, güvenlik bölgelerinde bu-
lunmakla birlikte kamulaştırılmayan taşınmazların tapu kayıtlarına ta-
şınmazların güvenlik bölgesi içinde bulunduğu hususunun işletileceği
belirtildiğinden davalı idarece her zaman bu kurala dayanılarak sözü
edilen hususun tapu kayıtlarına işletilebileceği de açıktır.
Temyize konu Antalya İdare Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen ge-
rekçenin de eklenmesi suretiyle onanmasına karar verildi. BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA