kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 1807 1985 817 09/05/1986
 
KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE SALINAN GAYRIMENKUL KIYMET ARTIŞI VERGİSİNDE
VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN YÜKÜMLÜ ADINA BANKAYA YA
TIRILDIĞI TARİHTE MEYDANA GELDİĞİ, BU TARİHTE DE VERGİ HARCA DÖNÜŞMÜŞ
OLDUĞUNDAN TARHİYATIN TERKİNİ GEREKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık, kamulaştırma nedeniyle salınan Gayrımenkul Kıymet Artışı
Vergisine karşı açılan davayı; 492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik
yapan 2588 sayılı Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrasıyla, 1318 sayılı Fi
nansman kanununun Gayrımenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümle-
rinin 1.1.1983 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı
aynı kanunun geçici 1.maddesinde de, 1.1.1983 tarihinden önceki ödeme-
lere ilişkin Gayrımenkul Kıymet Artış Vergisi tarhiyatlarının eski ka-
nun hükümlerine göre yapılacağını hükme bağlandığı, olayda, kamulaştır
ma kararı 6.12.1977 tarihinde alınmış ise de, kamulaştırma bedelinin
yükümlü adına bankaya yatırıldığı 20.7.1977 tarihinde Gayrımenkul Kıy-
met Artışı Vergisi yürürlükten kalkmış olduğundan ve kamulaştırma bede
linin ödendiği ve kamulaştırmanın kesinleştiği tarihte Gayrımenkul Kıy
met Artışı Vergisi harca dönüştürüldüğünden tarhiyatta kanuni isabet
bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı terkin eden Vergi Mah-
kemesinin (...) sayılı kararının, bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesinin (...) sayılı kararında, 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. fıkrasında sayılan
bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz
isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.


BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA